Aikuissosiaalityön palveluissa asiointi

Takaisin

AIKUISSOSIAALITYÖ

AIKUISSOSIAALITYÖ

Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Kartoitetaan yhdessä tilanteesi ja etsitään ongelmiisi ratkaisukeinoja.

Aikuissosiaalityön palvelujen puoleen voit kääntyä seuraavissa elämäntilanteissa:

 • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet työtön ja tarvitset sosiaalista kuntoutusta tai ohjausta työllisyyspalveluihin
 • olet asunnoton tai sinulla on ongelmia asumisessa
 • sinulla on alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma
 • mielenterveyden ongelmat haittaavat arkesi sujumista
 • olet kohdannut äkillisen kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen
 • tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa.

 

Aikuissosiaalityön palvelut koostuvat alkuvaiheen ja kevyen tuen palveluista sekä omatyöntekijäpalveluista. Alkuvaiheen ja kevyen tuen palveluissa saat ohjausta ja neuvontaa. Siellä tehdään palvelutarpeenarvio, jos olet uusi asiakas, joka tarvitsee sosiaalityön palveluja. Omatyöntekijäpalveluissa asioivat asiakkaat, joille on jo nimetty omatyöntekijä.

Seuraavat vaiheet

Hakemus/yhteydenotto

Hakemus/yhteydenotto

Tee kirjallinen hakemus, ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai muuten.

Aikuissosiaalityön työntekijöitä näet sovitusti myös eri järjestöissä esim. ViaDia, Toivon tupa, toimintakeskus, ohjaamo, Savolaiset Selviytyjät ry, Linna klubi.

Yhteystiedot:

Sosiaalipalvelut aikuisille

 

 

 

Seuraavat vaiheet

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi

Arviointitapaamiset toteutetaan varatulla ajalla sosiaalitoimistolla tai kotikäynnin yhteydessä kotona.

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja arvioi tapaamisen perusteella asiakkaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen sekä asiakkaan suostumuksella on yhteydessä muihin viranomaisiin, joiden palveluista asiakas hyötyisi.

Seuraavat vaiheet

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden järjestäminen

Kun sosiaalihuollon tarve on todettu, pohditaan, mitä tukea tarvitaan ja onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut myönnetään määräajaksi.

Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli osoittautuu, etteivät palvelut riitä, tulee asiakassuunnitelma arvioida ja sopia jatkotoimista.

Seuraavat vaiheet

Palveluiden toteutus

Palveluiden toteutus

Sosiaalihuollon palvelut toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Sosiaalihuollon palveluja voivat olla muun muassa seuraavat:

 • sosiaalityö / sosiaaliohjaus
 • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • tuki ja apu ongelmatilanteen selvittämiseen
 • sosiaalinen kuntoutus

Seuraavat vaiheet

Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö

Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö

Palveluja hakevat henkilöt tarvitsevat monesti henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista sekä niiden saamisen ehdoista. Lisäksi he tarvitsevat tukea palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä.

Monet tarvitsevat ohjausta ja tukea myös arkielämän sujumiseksi. Joskus avun tarpeessa oleva on haettava kotoaan ja saatettava tarvittavien palvelujen ja toimintojen piiriin. Esimerkiksi koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret ja mielenterveyskuntoutujat saattavat tarvita pitkäjänteistä ohjausta päästäkseen elämässä eteenpäin. Keskeistä työssä on asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen.

Sosiaalityössä on kyse sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai poistavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Sosiaalityön asiakkailla on usein erityisesti työllistymiseen, kouluttautumiseen, toimeentuloon, kuntoutumiseen ja muuhun hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämiseen liittyviä tarpeita. Sosiaalityölle on ominaista laajamittainen verkostotyöskentely muiden toimijoiden kanssa.

 

Seuraavat vaiheet

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista ja vuorovaikutussuhteista. Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista kuntoutusjärjestelmää ja siihen yhdistetään tarvittaessa päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet.

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä silloin, kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat tarpeellisia henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla muun muassa keskustelut ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan tai työtoiminta.

 

Seuraavat vaiheet

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, kun Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ( https://www.kela.fi/toimeentulotuki ) ei kata välttämättömiä ihmisen perustarpeita. Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. Lisäksi asiakkaan pitää itse esittää pyyntö asian siirtämisestä sosiaalitoimeen.

Asiakas voi hakea täydentävää tukea tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyviä erityismenoja ovat mm.

 • ylimääräiset asumismenot
 • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

taydentavan-ja-ehkaisevan-toimeentulotuen-hakemus

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2019 SOSTERI Aikuissosiaalityö

Seuraavat vaiheet

Välitystili

Välitystili

Välitystili on toimenpide, jossa henkilön rahaliikenne annetaan sosiaalitoimen työntekijän hoidettavaksi. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla itsellään on vaikeuksia hallita omaa rahankäyttöään.

Välitystilin tarkoituksena on, että asiakkaan saamat etuudet ja tulot maksetaan sosiaalitoimelle, joka hoitaa esimerkiksi vuokran maksamisen ja muut elämisen kannalta välttämättömät menot asiakkaan puolesta. Etuudet voidaan jättää sosiaalitoimelle kokonaan tai laskujen jälkeen jäljelle jäävä osuus voidaan antaa asiakkaan itsensä käytettäväksi.

Välitystilin asiakkaaksi pääsemiseksi vaaditaan joko erittäin painava syy (kuten lapsiperheillä häädön uhka) tai yksin elävän ihmisen kohdalta toistuva maksujen jääminen rästiin alkoholismin tai muun syyn tähden. Yksittäisen ihmisen kohdalla välitystilin piiriin pääsemisen edellytyksenä on myös henkilön itsensä aloitteellisuus. Välitystilin asiakkaaksi pääsemiseen vaaditaan aina henkilön suostumus kirjallisena.

Seuraavat vaiheet

Asumispalvelut

Asumispalvelut

Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.  Asumista tuetaan sosiaaliohjauksella tai muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa sekä päivittäisen toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella ja monipuolisella kuntouttavalla toiminnalla. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat avohoitoa. Asukas maksaa palveluasunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista peritään asiakasmaksuja.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Kunta voi järjestää palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen omana toimintana tai ostopalveluna.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.

Lomakkeet

Aikuissosiaalityössä on käytössä seuraavat vireille tuloon ja palvelutarpeen selvitykseen liittyvät lomakkeet

Yhteydenotto aikuissosiaalityöhön

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

taydentavan-ja-ehkaisevan-toimeentulotuen-hakemus

Muuta

Kela

Rikosuhripäivystys

Tukinet – kriisikeskus netissä

Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus

Mielenterveysseura

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Mielenterveystalon sosiaalipalvelut