Kaatumisen ehkäisy ja hoito

Takaisin

Kaatumisten ennalta ehkäisy

Kaatumisten ennalta ehkäisy

Asiakas

Parhaat tavat ennalta ehkäistä kaatumista on poistaa kaatumiseen liittyviä riskitekijöitä ja huolehtia hyvän toimintakyvyn ylläpysymisestä. Terveyskylän ikätalossa on hyviä ohjeita riskitekijöiden tunnistamiseen.

Lisätietoa kaatumisen ehkäisystä löydät Pysytään Pystyssä -oppaasta. Kaatumisvaaran arvioinnissa voit käyttää UKK-instituutin laatimaa itsearviontilomaketta.

Ammattilainen

Hyödynnä asiakkaan kaatumisriskin arvioinnissa THL:n työvälineitä. Aloita tekemällä lyhyt kaatumisvaaran arviointi ja toimi saadun tuloksen mukaisin ohjein.

Mittaa ortostaattinen verenpaine:

 • 1. mittaus makuuasennossa 10 min. levon jälkeen.
 • 2. mittaus seisomaan noustua 1 min. nousun jälkeen
 • 3. mittaus seisomaan noustua 3 min. nousun jälkeen

Kaatumisseula-materiaalia UKK-instituutin sivuilla.

 

Seuraavat vaiheet

Kaatuminen

Kaatuminen

Arviolta joka 3. yli 65-vuotias kaatuu vuosittain ja näistä puolet kaatuu vuoden sisällä toistamiseen. Joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkin vamman. Lisäksi kaatuminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, toimintakyvyn laskua ja kaatumisen pelkoa.

Pysytään pystyssä oppaassa on kuvattu kuinka uusia kaatumisia voidaan välttää. Toimintakykyä edistäviä harjoituksia saat Kävely kevyemmäksi -ohjeesta.

Tärkeintä on, että huolehdit seuraavista asioista kaatumisen jälkeen:

 • pyri parantamaan tasapainoasi ja lihaskuntoasi
 • ylläpidä toimintakykyäsi
 • vaali hyvää terveyttä ja terveellisiä elintapoja, alkoholi ja tupakointi altistavat kaatumisille
 • ota selvää lääkityksestäsi jos koet epävarmuutta ja käy säännöllisesti terveyden ja sairauden hoitoon liittyvissä seurannoissa
 • syö monipuolista ja tervellistä ruokaa, varsinkin proteiinin tarve kasvaa vanhetessa
 • tarkista tarvittaessa näkö- ja kuuloaistisi
 • poista kodistasi ja lähiympäristöstäsi kaatumista vaarantavat paikat
 • tiedä miten hälytät tarvittaessa apua ja hanki turvallisuutta edistäviä laitteita
 • keskustele hoitohenkilökunnan kanssa sinun turvallisuutta vaarantavista asioista

 

Seuraavat vaiheet

Kaatunut potilas päivystyksessä

Kaatunut potilas päivystyksessä

Potilas

Päivystyksessä selvitetään millaisia haittoja kaatumisesta on sinulle aiheutunut ja ehkäistään uusien kaatumistapaturmien syntymistä. Mukaasi saat oppaan kaatumisten ennalta ehkäisyyn.

Jos kaatumisesta ei ole aiheutunut sinulle suurempaa haittaa, niin pääset kotiutumaan suoraan päivystyksestä. Sinua ohjataan ottamaan yhteyttä terveysaseman vastaanottoon ja varaamaan aikaa sairaanhoitajalle. Vastaanotolla selvitetään kaatumisen syitä ja pyritään poistamaan niitä. Varaa aika vastaanotolle mahdollisimman pian. Tavoitteena on uusien kaatumisen ehkäiseminen.

Hoitaja

Selvitä ja mittaa potilaalta:

 • kaatumishistoria
 • käytössä oleva lääkitys
 • ravitsemus- ja nesteytystila
 • kognitio (ohjaa tarvittaessa muistihoitajalle, joka tekee MMSE-tutkimuksen)
 • unen laatu
 • pidätyskyky
 • näkö ja kuulo
 • sairaudet ja RR (myös ortosaattiset paineet)
 • Ilmoita kaatuneesta potilaasta terveysasemalle lähete/palaute -toiminnolla.

Kaatuneelle potilaalle annetaan Pysytään pystyssä -opas ja Kävely kevyemmäksi -ohje. Tarpeen mukaan potilas ohjataan ravitsemusterapiaan.

Lääkäri

Kaatuneelle potilaalle tehdään lähete fysioterapiaan vaaratekijöiden ja toimintakyvyn arviointia varten. Potilaan sairaudet ja lääkitys arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja tiedustellaan päihteiden käyttöä.

Fysioterapeutti

Potilaan kaatumisriski ja siihen vaikuttavat tekijät arvioidaan "lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön" avulla (SPPB). Tarvittaessa potilasta pyydetään arvioimaan itsenäisesti omaa kaatumisriskiään.

Potilas ohjataan kuntoutusryhmiin kaatumisriskin tulosten mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

Osastohoito

Osastohoito

Potilas

Osastolla sinua aktivoidaan liikkeelle mahdollisimman paljon. Kuntoutumista tapahtuu päivittäisten toimien yhteydessä ja ohjattuna terapiana. Hoidon aikana selvitetään ja mitataan toimintakykysi, siinä tapahtuneet muutokset sekä arvioidaan lääkehoidon soveltuvuus. Sinua osallistetaan mahdollisuuksien mukaan hoitosi suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on, että pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja sitoudut omahoitoon.

Hoitaja

Hoidon tavoitteena on potilaan toimintakyvyn paraneminen tai ylläpysyminen. Hoitotyötä toteutetaan kuntouttavan  hoitotyön periaatteella, joka tarkoittaa, että potilasta kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen toimintaan ja apua tarjotaan vain niissä tilanteissa, joista potilas ei selviydy itsenäisesti. Tämä edellyttää potilaan motivointia omatoimisuuteen ja itsehoitoon. Hoitotyötä toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, jonka keskeisiä toimijoita ovat potilas ja hänen omaisensa.

Hoitaja huolehtii:

 • hoitosuunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä sekä potilaan hoitoon liittyvien oleellisten asioiden kirjaamisesta
 • lääkärin määräysten ja lääkehoidon toteuttamisesta
 • potilaan päivittäisestä seurannasta ja ohjauksesta
 • kaatumisriskin (FRAT) lisäksi arvioidaan myös potilaan vajaaravitsemus- ja painehaavariski

Fysioterapeutti

Fysioterapian avulla pyritään välttämään uusia kaatumistapaturmia. Hoidon alkuvaihessa kartoitetaan mittausten avulla potilaan nykyinen toimintakyky ja laaditaan potilaskohtainen kuntoutussuunnitelma.

Lääkäri

Potilaan terveydentila arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa konsultoidaan eri alojen erikoislääkäreitä. Lääketieteellisen hoidon perustana on oikean dignoosin pohjalta potilaan hoidon suunnittelu ja sopivan lääkehoidon löytäminen. Monilääkittyjen potilaiden hoidossa konsultoidaan tarvittaessa myös farmaseuttia.

Ravitsemusterapeutti

Osastolta pyydetään ravitsemusterapeutin arvio, jos potilaalla todetaan vajaaravitsemusriski kohonneeksi tai potilaalla on muita ravitsemukseen liittyviä ongelmia. Kokonaisvaltaisen tilanteen arvioimiseksi saatetaan tarvita erillisiä verikokeita.

 

Seuraavat vaiheet

Kotiutuminen

Kotiutuminen

Potilas

Potilaana sinun on hyvä tiedostaa, että kotiutuminen alkaa siitä, kun tulet sairaalaan. Kaikki toiminta tähtää siihen, että kotiutuminen voi tapahtua mahdollisimman turvallisesti ja kotona pärjääminen onnistuu. Sen vuoksi on tärkeää, että tuot esille kaikki ne asiat, jotka askarruttavat sinua kotiutumisessa tai kotona pärjäämisessä. Sinun osallistumisesi hoitoon on välttämätöntä ja hoitohenkilökunta toivoo myös omaisiasi mukaan kotiutuksen suunnitteluun.

Joskus ennen kotiutusta on hyvä järjestää ns. kotiutuspalaveri, johon sinun ja hoitohenkilökunnan lisäksi pyydetään omaisiasi ja kotihoidon henkilökuntaa sekä muita hekilöitä tarpeen mukaan. Muista jatkaa kuntoutumista kotona, koska näin vältät parhaiten uusia kaatumisia.

Ennen osastolta poistumista sinulle laaditaan hoitotyön yhteenveto, joka on luettavissa OmaKannassa. Hoitajat käyvät kanssasi läpi hoidon tärkeimmät asiat ja auttavat sinua kiinnittämään huomiota niihin asioihin, joilla voit parhaiten ehkäistä uusia kaatumistapaturmia. Kotiin saat mukaan myös päivitetyn lääkelistan. Jos jatkohoitoon liittyy seurantakäynti perusterveydenhuollossa, tulee sinun tai omaisesi varata aika sinne itse. Erikoissairaanhoidossa tapahtuviin kontrolleihin saat erillisen kutsun.

Osaston henkilökunta

Hoitohenkilökunta laatii potilaalle hoitosuunnitelman pohjalta hoitotyön yhteenvedon, josta ilmenee hoitojakson oleellisimmat asiat sekä jatkohoitoa koskeva suunnitelma. Hoitotyön yhteenveto tulostetaan tarpeen mukaan potilaalle ja huolehditaan, että se on jatkohoitoon osallistuvien tahojen käytettävissä sähköisesti tai tarvittaessa kirjallisena.

Lääkäri päättää yhdessä potilaan kanssa hoitolinjoista ja niihin liittyvästä seurannasta. Potilaalle ja hänen omaiselle tiedotetaan, jos potilaan tulee käydä kontrolleissa.

Fysioterapeutin arvion mukaan potilaan kuntoutus kotitumisen jälkeen toteutetaan joko ryhmäkuntoutuksena tai kotikuntoutuksena. Kotikuntoutukseen voi osallistua kotihoidon fysioterapeutti.

 

Seuraavat vaiheet

Kaatumisen ehkäisy kotihoidossa

Kaatumisen ehkäisy kotihoidossa

Potilas/ Asiakas

Kotihoidon asiakkaana sinulle laaditaan lakisääteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon on kuvattu suunnitellut hoitotoimet kaatumisriskin vähentämiseksi. Kaikkein oleellisinta on, että syöt hyvin mahdollisimman monipuolista ruokaa ja liikut päivittäin riittävästi, jotta lihakset pysyvät kunnossa.

Sinulle laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää:

 • omahoitoa koskevat tiedot
 • hoitajan toteuttamat seurannat
 • hoitajan toteuttamat hoitotoimet päivittäisiin toimiin ja asiointiin liittyen
 • hoitajan toteuttaman kuntoutuksen päivittäisten toimien yhteydessä
 • suunnitelman toimintakykyä edistävästä tai ylläpitävästä kuntoutuksesta

Kotihoidon henkilökunta

Hoidon lähtökohtana on asiakkaan turvallinen kotona asuminen. Asiakkaan kotiuduttua sairaalasta, toipumista edistetään sairauksien hyvällä hoidolla ja omahoitoon kannustamisella. Hoidon ja seurannan merkittävimmät asiat ovat:

 • kaatumisriskin jatkuva arviointi, tarvittaessa tehdään FROP-com testi.
 • ruokailun seuranta
 • toimintakyvyn ja kuntoutumisen arviointi
 • lääkehoidon toteuminen suunnitellusti ja lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi
 • kodin turvallisuuden arviointi ja vaaratekijöiden poistaminen

Jos asiakas kaatuu kotona, tehdään tilanteesta HaiPro-ilmoitus.

 

Seuraavat vaiheet

 

Ole hyvä ja anna palautetta asiakaspolkuun liittyen tämän linkin kautta.