Dialyysi – kotihemodialyysipotilaan polku

Hemodialyysihoitoa vaativaa munuaisten vajaatoimintaa voidaan hoitaa sekä sairaalassa, että kotona. Kotona tapahtuva hoito aloitetaan, kun siitä on sovittu yhdessä potilaan ja hoitavan henkilöstön kanssa ja potilas on tiedoiltaan ja taidoiltaan valmis kotona tehtävän hoidon toteuttamiseen. Dialyysihoidon pitää olla vakiintunut ja voinnin pitää olla hyvä hoidon ajan ja sen jälkeen. Kotihoito vaatii myös kodin muutostöitä, jotka pitää olla valmiina ennen kotihoidon aloittamista.

Munuais- ja maksaliitto

Terveyskylän munuaistalo

Takaisin

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaat hakeutuvat terveyskeskuslääkärin vastaanotolle epämääräisten oireiden perusteella; väsyttää, on etovaa oloa, on ruokahaluttomuutta, väsyttää eikä mikään huvita.

Tutkimuksissa ilmenee munuaisten vajaatoiminta ja tehdään lähete erikoissairaanhoitoon sisätautipoliklinikalle. Siellä ohjelmoidaan jatkotutkimuksia ja tehdään hoitosuunnitelma.

Munuaisten vajaatoiminta voi tulla yllättäen tai pikkuhiljaa etenemällä. Se voi olla jonkun taudin komplikaatio tai se voi aiheuttaa oireita, joiden perusteella löytyy aiheuttajasairaus. Diabetes, hoitamaton verenpainetauti ja synnynnäiset rakenteelliset muutokset voivat olla taudin aiheuttajina.

Seuraavat vaiheet

Hoitomuodon valinta

Hoitomuodon valinta

Poliklinikkakontrollien jatkuessa huomataan, että tautisi etenee ja hoitovaihtoehtojen valinta tulee ajankohtaiseksi.

Hoitovaihtoehtoja:

konservatiivinen hoito, eli seurataan tilanteen kehittymistä, ei aloiteta aktiivihoitoa.

peritoneaalidialyysihoito, eli aloitetaan dialyysihoito vatsaonteloon asennettavan katetrin kautta. Vatsakalvo toimii dialyysikalvona ja hoito tapahtuu vatsaonteloon ja sieltä pois valutettavan nesteen avulla. Potilas perehdytetään hoitoon sairaalassa ja sen jälkeen hän huolehtii hoidostaan kotona. Hoitoon kuuluu olennaisena osana noin kuukauden välein tapahtuvat poliklinikkakontrollit tarvittavine tutkimuksineen.

hemodialyysihoito, eli aloitetaan veritien kautta hemodialyysilaitteella tehtävä hoito. Hoito vaatii toimivan veritien, joko valtimo/laskimoavanteen tai suureen keskuslaskimoon asennetun katetrin. Hemodialyysiä voidaan tehdä sairaalassa tai kotona. Kotihemodialyysin aloittaminen vaatii perehdytysjakson sairaalassa ja kodin muutostyöt ennen hoidon siirtymistä kotiin. Potilas vastaa itse hoitojen toteuttamisesta.  Hoitoon kuuluu olennaisena osana noin kuukauden välein tapahtuvat poliklinikkakontrollit tarvittavine tutkimuksineen

 

Seuraavat vaiheet

Hemodialyysi

Hemodialyysi

Hemodialyysissä puhdistetaan verestä kuona-aineita, esim. kalium, urea ja fosfori, jotka poistuvat normaalin, terveen munuaisen kautta virtsan mukana. Dialyysissä poistetaan elimistöstä myös vettä, joka poistuu terveen munuaisen kautta virtsana.

Hemodialyysin totuttamista varten tarvitaan toimiva veritie ja asianmukainen hemodialyysilaitteisto.

 

Seuraavat vaiheet

Keskuslaskimokatetri

Keskuslaskimokatetri

Jos hemodialyysihoitosi täytyy aloittaa ennakoitua aiemmin tai akuutisti,  vointisi huononnuttua, käytetään veritienä keskuslaskimokatetria.

Se asennetaan  kaulalle/rintakehälle sairaalan anestesiaosastolla. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Katetri on joko tilapäinen tai ns. pysyvä.

Katetrin asentaminen ja hemodialyysihoidon aloittaminen tapahtuvat yleisimmin sairaalan vuodeosastolta käsin. Vuodeosastohoidon kesto riippuu potilaan voinnista.

Keskuslaskimokatetrin kanssa elämiseen liittyy rajoituksia; saunominen ja uiminen on kielletty, samoin voimakas fyysinen ponnistelu, esim. kuntosaliharjoittelu. Katetri suojataan aina hoidon jälkeen steriileillä sidoksilla ja peitetään vedenpitävillä muovikalvoilla. Katetrit ovat useimmiten 2-lumenisia = saman päällyskuoren alla on kaksi erillistä reittiä.  Hoidon jälkeen molemmat reitit huuhdotaan ja täytetään veren hyytymistä ehkäisevällä liuoksella. Tämän vuoksi katetria ei saa käsitellä kotona. Hyytymistä ehkäisevä liuos poistetaan ja katetri huuhdotaan sairaalassa ennen seuraavaa hoitoa.

Seuraavat vaiheet

Fisteli

Fisteli

Ihannetapauksessa hemodialyysihoitosi aloittamisajankohta voidaan ennakoida hyvissä ajoin. Kun hemodialyysihoidon aloittaminen alkaa tulla ajankohtaiseksi, tehdään munuaispoliklinikalta lähete verisuonikirurgian poliklinikalle fistelin tekoa varten.

Fisteli on verisuoniavanne, jossa on leikkauksessa yhdistetty pieni valtimo ja laskimo. Sen tarkoituksena on parantaa verenkiertoa, voimistaa ja vahvistaa suonia, sillä hemodialyysin tekemiseen tarvitaan 2 neulalle hyvät pistopaikat. Fistelioimenpide tehdään yleisimmin puudutuksessa ja vaatii yön yli sairaalassaolon.

Fisteli tehdään yleisimmin ei-hallitsevaan-yläraajaan, siis oikeakätiselle vasempaan ja vasenkätiselle oikeaan kyynärvarteen. Fistelin kotiseurannasta annetaan tarkat ohjeet. Fisteli voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan kuukauden kuluttua toimenpiteestä, eli silloin voidaan aloittaa hoidot.

Fistelileikkaukset Sosterin alueella tehdään yleisimmin  Kuopion yliopistosairaalassa.

Seuraavat vaiheet

Sairaalahemodialyysi

Sairaalahemodialyysi

Hemodialyysihoitosi aloitetaan aina  sairaalassa. Veritienä käytetään joko fisteliä tai keskuslaskimokatetria. Hoidot tehdään useimmiten polikliinisesti, eli käyt hoidoissa kotoa käsin. Hoitoja tehdään aluksi 3 - 5 kertaa viikossa 2 - 3 tuntia kerrallaan. Hoitokertoja/vko ja hoitoaikaa/hoitokerta tarkistetaan viikoittain  laboratorioarvojen ja  voinnin mukaan. Hoidon vakiinnuttua tehdään lopullinen päätös kotihemodialyysiin siirtymisestä. Tähän menee aikaa joitakin kuukausia riippuen hoidon onnistumisesta.

Sinulle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma sairaalassa tapahtuvan opetusjakson ajaksi. Suunnitelma muuttuu kotiin lähtiessä kotona toteutettavaksi. Suunnitelma pitää sisällään mm. hoitomuodon (HD, HDF), hoitoajan/hoitokerta, hoitokerrat/vko, tavoitepainon, dialysaattorin, verenvirtausnopueden ja lääkityksen.

Kotiin siirtymisen edellytyksenä on, että tarvittavat kodin muutostyöt on tehty, olet oppinut ottamaan vastuun hoidostasi ja hallitset teknisesti hoidon eri osa-alueet, sekä olet siinä kunnossa, että kotihoito on turvallista toteuttaa.

Seuraavat vaiheet

Laiteopetus

Laiteopetus

Hemodialyysilaiteopetus aloitetaan mahdollisimman pian hoidon aloituksen jälkeen vointisi salliessa.

Omahoitaja vastaa opetuksestasi yhdessä laitevalmistajan edustajan kanssa. Opetus aloitetaan veriletkuston kokoamisesta, tarvittavien sähkö-, vesi-, maadoitus- ja tietoliikennekaapeleiden kytkemisestä ja konsentraattijärjestelmään tutustumisesta.

Opetuksessa edetään pikkuhiljaa niin, että hoitaja tekee ensin, sitten tehdään yhdessä. Tavoitteena on, että teet asiat omatoimisesti.

Opetuksessa käydään läpi laitteen peruskäyttö ja mahdollisissa ongelmatilanteissa toimiminen. Opetuksen tukena on laitekohtainen käyttöopas.

Koulutuksen loppupuolella ennen  kotiinlähtöä osaat hoitaa laitteeseen liittyvät asiat omatoimisesti.

Seuraavat vaiheet

Pistosopetus

Pistosopetus

Kun fistelisi on toimiva, aloitetaan hoidon toteuttaminen sitä kautta. Pistäminen käydään ensin teoriassa läpi, sitten hoitaja pistää ja lopulta pistät itse dialyysineulat.

Pistosopetuksessa edetään sinun tahtiisi ja hoitaja on tarvittavan ajan tukena. Opetuksen tukena käytetään erilaista kirjallista  valokuvin varusteltua opetusmateriaalia.  Pistosopetukseen liittyy perusopetus aseptiikasta ja steriiliyden käsitteestä.

Ennen kotiin siirtymistä  pistät molemmat neulat omatoimisesti ja osaat toimia aseptisesti. Saat tehdä useita omatoimisia hoitoa ennen kotiin siirtymistä.

Seuraavat vaiheet

Tuki

Tuki

Ennen kotihemodialyysihoidon kotona aloittamista tarvitaan monenlaista tukea ja järjestelyjä.

Kotona on tehtävä muutostöitä. Hemodialyysilaite tarvitsee riittävästi riittävän laadukasta vettä ja määräysten mukaiset sähköliitännät. Näiden järjestelystä vastaat yhdessä sairaalan ja laitevalmistajan kanssa. Kustannusten maksamisen järjestelyihin saa apua sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Laite tarvitsee myös asianmukaisen tilan kotona.

Kotihemodialyysihoidon toteuttaminen vaatii riittävät ja asianmukaiset varastotilat tarvikkeille ja tilat tarvittavien lääkkeiden ja niihin verrattavien aineiden säilyttämiseen.

Käytetyt hoitotarvikkeet lisäävät kotona muodostuvan jätteen määrää. Oman paikkakunnan jätteiden käsittelymääräykset on hyvä tarkistaa ennen hoidon aloittamista. Dialyysin henkilökunta auttaa tässä. Dialyysistä muodostuva jäte on pääosin sekajätettä. Viiltävien jätteiden käsittely käydään opetuksen aikana läpi, samoin mahdolliset tartuntavaaralliset jätteet ja niiden käsittely. Lääkejätettä ei pitäisi muodostua.

Kotihemodialyysistä aiheutuu matka-, hoitopv- ja poliklinikkamaksuja. Niiden määräistä ja korvauksista tietää parhaiten sairaalan sosiaalityöntekijä.

Kotihemodialyysipotilaana olet on tiiviissä yhteistyössä sairaalan eri toimijoiden ja laitevalmistajan edustajan kanssa kotona tapahtuvan hoidon ajan.

Seuraavat vaiheet

Tarvikehankinnat

Tarvikehankinnat

Kotihemodialyysissä tarvittavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet toimitetaan sairaalan kautta.  Sinulle annetaan ns. kauppalista, johon merkitsety puutteet ja toimitat listan dialyysiiin, jossa tarvikkeet kootaan ja josta voit hakea lähetyksen. Hoitotarvikkeille on oma listansa ja lääkkeille omansa.

Dialyysissä tarvittavat ns. ulkonesteet toimitetaan kotiin suoraan laitevalmistajan avulla tukkuliikkeestä.

Dialyysin aikana tarvittavista lääkkeistä niiden käytöstä, jakelusta ja kuljettamisesta sovitaan aina erikseen.

Hemodialyysilaitetoimittaja toimittaa ja asentaa hemodialyysilaitteen käyttövalmiiksi kotiisi.

Seuraavat vaiheet

Hoito kotona

Hoito kotona

Tavoitteena on, että hoidat itseäsi laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä hoitavaan dialyysiyksikköön ja laiteteknisissä ongelmissa laitevalmistajaan.

Kotihemodialyysihoito antaa sinulle mahdollisuuden suunnitella hoitoaikataulusi kotielämääsi mahdollisimman hyvin sopivaksi. Se mahdollistaa työssä käymisen joustavammin kuin tarkkoihin aikatauluihin sidottu sairaalahemodialyysi.

Voit suunnitella hoitojesi aikataulun itse, voit tehdä hoitoja vaikka myöhään illalla tai aikaisin aamulla. Tärkeää on kuitenkin noudattaa sinulle laadittua hoitosuunnitelmaa.

Kotihoidon aikana tarkkaillaan hoitoon käytettävän veden laatua. Siitä otetaan ennalta määrätyt vesinäytteet tietyin väliajoin. Tästä asiasta saat tarkat ohjeet.

Seuraavat vaiheet

Seuranta

Seuranta

Sinulle annetaan sairaalassa opetusvaiheessa tarkat ohjeet kotihoidon aikaisesta seurannasta.

Saat mukaasi käsin täytettävän seurantalomakkeen, johon kirjaat tiettyjä arvoja ennen hoitoa, hoidon aikana ja sen jälkeen. On tärkeää, että teet seurantaa rehellisesti ja tunnollisesti. Tuo täyttämäsi seurantalomakkeet mukaan kuukausittain sairaalassa tehtävälle ns. kontrollihemodialyysihoitokerralle. Silloin sinusta otetaan verikokeet ja tehdään tarvittaessa muitakin tutkimuksia.  Kontrollikäyntiin liittyy lääkärin vastaanotto.

Muista seurata ja kirjata myös hemodialyysilaitteen toimintaa. Ole herkästi yhteydessä laitehuoltoon tai laitevalmistajan ilmoittamaan puhelinnumeroon.

Seuraavat vaiheet

Terapeutit

Terapeutit

Tapaat ravitsemussuunnittelijan ½vuosittain, jalkaterapeutin, fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän tarvittaessa.

Seuraavat vaiheet

Kotihemodialyysihoidon päättyminen

Kotihemodialyysihoidon päättyminen

Kotihemodialyysi päättyy munuaisensiirtoon, paluuseen sairaaladialyysiiin, dialyysihoidon lopettamiseen  tai kuolemaan.

Hemodialyysi ei ole parantavaa, vaan elimistön omaa toimintaa tukevaa hoitoa. Kokonaisvoinnin huonotessa elimistöä tukeva hoito ei enää välttämättä auta ja seurauksena on kuolema.

Seuraavat vaiheet

Munuaisensiirto

Munuaisensiirto

Kotihemodialyysin tavoitteena on saada sinut siihen kuntoon, että munuaisensiirto on mahdollinen.

Siirtoselvittelyt aloitetaan mahdollisimman pian, ehkä jo munuaispoliklinikalla ennen varsinaisen hemodialyysihoidon aloittamista. Selvittelyihin kuuluu erilaisia verikokeita, rtg-tutkimuksia, hammaslääkärissä käynti ja mahdollinen hammashoito. Valmisteluohjelma on tarkkaan määritelty ja etenemme siinä vaihe vaiheelta.

Kun kaikki tarvittavat tutkimukset on tehty, lähtee lähete Helsinkiin elinsiirtotoimistoon ja sieltä tulee tieto siirtolistalle hyväksymisestä. Munuaisensiirron odotusaika voi olla pitkä, siihen kannattaa varautua. Kerromme täällä dialyysissä etukäteen munuaisensiirtolistalla olemisesta ja varsinaiseen elinsiirtoon lähtemiseen liittyvistä asioista ja teemme tarvittavia seurantatutkimuksia.

Elinsiirtopotilaan polku on kuvattu Sosterin asikaspoluissa erikseen.

Kotihemodialyysihoito päättyy onnistuneeseen munuaisensiirtoon.

Seuraavat vaiheet

Paluu sairaalahemodialyysiin

Paluu sairaalahemodialyysiin

Kotihemodialyysihoito voi päättyä myös paluuseen sairaalahemodialyysiin.

Paluu voi johtua hoitoväsymyksestä, veritieongelmista, voinnin huononemisesta tai laiteteknisistä ongelmista.

Kun mahdolliset ongelmat on ratkaistu, hoitoasi voidaan jatkaa entiseen tapaan kotona, jos se katsotaan hyväksi, turvalliseksi ja riittäväksi hoitovaihtoehdoksi.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.