Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakaspolku

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

 • oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen
 • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
 • perheen hyvinvoinnin tukeminen
 • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • suun terveydenhuolto yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään kiinteää yhteistyötä perheen ja koulun muun henkilökunnan kanssa
 • koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa Valtionneuvoston asetus 338/2011 , terveydenhuoltolakia 1326/2010,  THL:n ohjeukset ja Lastenneuvolakäsikirja sekä opiskeluterveydenhuollon opas.

Opiskeluterveydenhuoltoa ohjaavat myös:  Lukiolaki 629/1998 ja  Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

 

Takaisin

Asiakkuuden aloittaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Asiakkuuden aloittaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Oppilaan tiedot siirtyvät neuvolasta kouluterveydenhuoltoon ja siitä aikanaan opiskeluterveydenhuoltoon.

Paikkakunnalla muuttaneiden perheiden toivotaan ottavan yhteyttä oman koulun terveydenhoitajaan lapsen terveystarkastusaikojen sopimiseksi. Lapsen huoltajalta tarvitaan lupa aiempien terveystietojen siirtämiseksi nykyiseen kouluterveydenhuoltoon. Opiskeluterveydenhuollossa tietojensiirtoluvan antaa opiskelija itse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 734/1992 5§:n mukaan opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijalle maksuttomia, lukuun ottamatta 18 vuotta täyttäneiden sairaanhoitokäyntejä lääkärillä ja hammashoitoa.

Terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia lapsille, nuorille ja perheille, mutta asetuksen 338/2011 mukaan ne nähdään niin tärkeiksi lapsen hyvinvoinnin ja edun kannalta, että asetus velvoittaa terveydenhoitajaa selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarvetta.

Sosterissa jokainen terveydenhoitaja huolehtii omien oppilaidensa / opiskelijoidensa terveystarkastuskäynneistä. Ellei oppilas/opiskelija saavu annetulle ajalle, niin hänelle soitetaan, lähetetään kirjeitse tai koulun sisäisellä Wilma -ohjelmalla uusi tarkastusaika. Tällöin myös huoltaja näkee ajan. Oppilas/opiskelija voidaan myös pyytää luokasta tarkastukseen. Tekstiviestimuistutus tulevasta tarkastuksesta on mahdollista ottaa käyttöön. Tarvittaessa otetaan yhteyttä huoltajaan tai lastensuojeluun.

Käytettävissänne ovat myös:

 

 

Seuraavat vaiheet

1.-6. luokan terveystarkastukset

1.-6. luokan terveystarkastukset

Koulun aloittaminen on tärkeä virstanpylväs lapsen elämässä. Ekaluokkalainen on vielä pieni lapsi, jota uusi elämävaihe jännittää. Kotona on hyvä keskustella lasta mietityttävistä asioista ja huoltajan tehtävänä on tukea lasta. Lisätietoa voit lukea Hyvä alku koulutielle ja Neuvokas perhe - oppaista.

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa lapsen / perheen vuosittain määräaikaistarkastuksissa. Huoltaja on tervetullut mukaan kaikkiin tarkastuksiin, mutta erityisesti mukanaolo on tärkeää laajoissa terveystarkastuksissa. Toivomme perheiden ja lasten yhteydenottoa aina jos lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä asia mietityttää.

1. luokalla lapsella on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä laaja terveystarkastus. Laajassa terveystarkastuksessa lääkäri, terveydenhoitaja ja perhe tekevät yhdessä kokonaisarvion lapsen ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista.

Terveydenhoitajan tarkastus pyritään tekemään kesällä ennen koulun alkua. Molempien huoltajien toivotaan olevan tarkastuksessa mukana. Tarkastusaika varataan Hyviksen kautta sähköisesti tai soittamalla terveydenhoitajalle.

Ennen tarkastukseen tuloa huoltajien tulee täyttää:

 • Terveystarkastuksen esitietolomake
 • Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa
 • Tupakan ja päihteiden esitietolomake

Lomakkeet löydät Sosterin kouluterveydenhuollon sivuilta.

2. luokalla lapsella on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus

Lapsen voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan koulutyön sujumisesta ja perheen jaksamisesta.

3. luokalla lapsella on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus, huoltaja on mukana.

Lapsen voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Koulutyön sujumisesta ja perheen jaksamisesta keskusteleminen.

4. luokalla terveydenhoitajalla käynti

Lapsen voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan koulutyön sujumisesta ja perheen jaksamisesta.

5. luokalla lapsella on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä laaja terveystarkastus. Laajassa terveystarkastuksessa lääkäri, terveydenhoitaja ja perhe tekevät yhdessä kokonaisarvion lapsen ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista.

Ennen tarkastukseen tuloa oppilaan huoltajien tulee täyttää:

 • terveystarkastuksen esitietolomake oppilaalle
 • terveystarkastuksen esitietolomake vanhemmalle

Viidesluokkalainen lähestyy esimurrosikää, mikä käynnistää uuden kehitysvaiheen lapsen elämässä. Lisätietoa voit lukea Täältä tullaan nuoruus -oppaasta.

6. luokalla terveydenhoitajalla käynti

Lapsen voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan koulutyön sujumisesta ja perheen jaksamisesta.

Nuorempana aloitetut harrastukset ja yhteiset tekemiset perheen kanssa, auttavat nuorta mukautumaan murrosiän tuomiin kehon ja mielen muutoksiin. Murrosiässä joillakin nuorilla voi esiintyä tilapäistä riskikäyttäytymistä, kuten tupakointia ja päihdekokeiluja. Asiasta on hyvä keskustella nuoren kanssa. Lisätietoa voit lukea THL:n sivuilta.

lapsen Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset: HPV-rokote.

 

Seuraavat vaiheet

7. - 10. luokan terveystarkastukset

7. - 10. luokan terveystarkastukset

7. luokalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus

Nuoren voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan yläkouluun siirtymisestä, koulutyön sujumisesta ja perheen jaksamisesta.

8. luokalla on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä laaja terveystarkastus. Laajassa terveystarkastuksessa lääkäri, terveydenhoitaja ja perhe tekevät yhdessä kokonaisarvion lapsen ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lääkärin tarkastuksessa arvioidaan terveydentilaa nuoren ammatinvalintasuunnitelmiin ja ajokorttia nähden.

Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset: dtap-rokote.

9. luokalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus

Nuoren voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan nuoren ammatinvalintasuunnitelmista ja perheen jaksamisesta.

Annetaan yhteenveto tähän mennessä annetuista rokotuksista.

10. luokalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus

Nuoren voinnin ja iänmukaisen kehityksen seuranta. Keskustellaan nuoren ammatinvalintasuunnitelmista ja perheen jaksamisesta.

 

 

Seuraavat vaiheet

Toisen asteen terveystarkastukset

Toisen asteen terveystarkastukset

Lukion terveystarkastukset

1. vuosikurssin opiskelijalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus.

Ennen vastaanotolle tuloa opiskelija täyttää Opiskeluterveyshuollon terveyskyselyn.

Keskustellaan nuoren hyvinvoinnista ja lukio-opiskelun kuormittavuudesta. Keskeisiä teemoja ovat myös nuoren mielialaan liittyvät kysymykset ja suhtautuminen päihteiden käyttöön.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija on saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Hammashoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

2. vuosikurssin opiskelijalla on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä terveystarkastus.

Lukion opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu Valtionneuvoston asetuksen 338/2011 mukainen lääkärintarkastus, Sosterissa se tehdään lukion toisella vuosikurssilla.

Lääkäri tekee samalla asevelvollisuustarkastuksen ja antaa Puolustusvoimia varten lääkärintodistuksen nuoren terveydentilasta.

3. ja 4. vuosikurssin opiskelijalla on terveydenhoitajan tekemä tarkastus tarvittaessa.

 

Ammatillisen koulutuksen terveystarkastukset

1. vuoden opiskelijalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus. Terveystarkastuksen painopiste on nuorissa opiskelijoissa. Aikuiset, opintukeen oikeutetut opiskelijat voivat varata halutessaan ajan terveystarkastukseen.

Keskustellaan nuoren hyvinvoinnista ja opiskelun kuormittavuudesta. Tarvittaessa on käytettävissä opiskeluhuollon moniammatillinen työryhmä. Keskeisiä teemoja ovat myös nuoren mielialaan liittyvät kysymykset ja suhtautuminen päihteiden käyttöön.

Erityisopiskelijalle ja opiskelijalle, jolla on opiskelualaan ja tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus tai vamma tehdään koululääkärin tarkastus 1.opiskeluvuonna. Opiskelijalle, joka joutuu opiskeluaikanaan alttiiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville töille, tehdään lääkärintarkastus opintojen alussa sekä tarvittaessa määräaikaistarkastuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa  2015: 2  liitteessä 1 määritellään SORA-säädöksen alaiset koulutukset. Aiheesta voit lukea tarkemmin THL:n sivuilta.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija on saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Hammashoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

2. vuoden opiskelijalla on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä terveystarkastus.

Lääkäri tekee samalla asevelvollisuustarkastuksen ja antaa Puolustusvoimia varten lääkärintodistuksen nuoren terveydentilasta.

3. vuoden opiskelijalla terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tarvittaessa.

 

Kansanopiston terveystarkastukset

Kansanopistoissa terveystarkastus tehdään opiskelijalle, joka on Suomen kansalainen tai jolla on pitkäaikainen oleskelulupa Suomessa sekä on alle 18 -vuotias ja saa opintotukea. Toimintaa ohjaa Valtionneuvoston asetus 338/2011.

Keskustellaan opiskelija hyvinvoinnista ja opiskelun kuormittavuudesta. Keskeisiä teemoja ovat myös mielialaan liittyvät kysymykset ja suhtautuminen päihteiden käyttöön.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija on saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Seuraavat vaiheet

Ammattikorkeakoulun terveystarkastukset

Ammattikorkeakoulun terveystarkastukset

Valtionneuvoston asetuksen 338/2011 mukaisesti ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tehdään kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveyskysely, jonka perusteella terveydenhoitaja tekee tarvittaessa terveystarkastus.

Ammattikorkeakoulun terveystarkastukset

1. vuoden opiskelijalla terveydenhoitajalla käynti tarvittaessa terveyskyselyn perusteella

Tarkastuksen yhteydessä keskustellaan muun muassa opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelun kuormittavuudesta. Keskeisiä teemoja ovat myös mielialaan liittyvät kysymykset ja suhtautuminen päihteiden käyttöön.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija on saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Muut opiskeluajan käynnit tarvittaessa terveydenhoitajalla ja lääkärillä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus määritellään STM 2015: 2 julkaisun liitteessä 1  SORA-säädöksen alaiseksi koulutukseksi. Aiheesta voit lukea tarkemmin THL:n sivuilta.

Seuraavat vaiheet

 

Ole hyvä ja anna palautetta asiakaspolkuun liittyen tämän linkin kautta.