Lastensuojelun asiakkuus

Takaisin

1. Asian vireilletulo

Asian vireilletulo

Lapsiperheiden sosiaalityön asia tulee vireille siitä ajankohdasta lukien, milloin apua tarvitseva  vanhempi, huoltaja tai lapsi  itse tai yhdessä esim. läheisen tai ystävien kanssa  ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöntekijään.

Yhteydenotto voi liittyä mm. :

 • arjesta selviämiseen, perheenjäsenen sairauteen tai väsymykseen
 • vanhemmuuteen
 • lapsen kasvatukseen
 • taloudellisiin ongelmiin tai
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin.

Perheen tai lapsen asia voi tulla vireille myös siitä, että toinen viranomainen (esim. neuvolan terveydenhoitaja, koulukuraattori jne.) ottaa yhteyttä  lapsiperheiden sosiaalityöhön sosiaalihuollon tuen tarpeessa olevasta asiakkaasta.

Asian vireilletulokäsittely saa kestää enintään seitsemän arkipäivää.  Tuona aikana lapsiperheiden sosiaalityöstä tavataan yhteydenottajaa tai asiakasta, ollaan häneen puhelinyhteydessä tai tehdään esim. kotikäynti.  Samalla aloitetaan palvelutarpeen arviointi.

Seuraavat vaiheet

2. Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden esim. yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arviointi tehdään siten, että se valmistuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.

Arviointia tehtäessä pyritään asiakkaan kanssa yhdessä kartoittamaan kulloiseenkin tilanteeseen lapselle tai perheelle parhaiten sopivia hyviä ja toimivia ratkaisuja. Ratkaisut voivat koostua monesta erilaisesta yksilöllisesti kootusta palvelusta tai avusta.

Samalla arvioidaan myös sitä onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. Tässä yhteydessä myös arvioidaan lapsen tai perheen omatyöntekijän tarpeesta.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan selvittää myös lastensuojelun tarve.

Seuraavat vaiheet

3. Asiakkuuden suunnittelu

Asiakkuuden suunnittelu

Palvelutarpeen arviointivaiheessa sovituista palveluista, niiden sisällöistä ja tavoitteista laaditaan tarpeen mukaan asiakassuunnitelma.

Asiakassuunnitelmaa ei kuitenkaan laadita,

 • jos kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.
 • jos palvelutarpeen arviointiin sisältyvä kartoitus ja suunnitelma pitää sisällään jo ne asiat, jotka asiakassuunnitelmakin sisältäisi.

Seuraavat vaiheet

4. Palvelun järjestäminen

Palvelun järjestäminen

Lapsiperheiden sosiaalityössä kartoitetut perheen tarvitsemat palvelut voivat olla sosiaalihuollon omaa palvelutuotantoa:

 • Tukiperheet, tukihenkilöt
 • Perhetyötä
 • Keskusteluapua ja tukea perheen kriisissä

Perheiden palvelut voivat olla myös muita Sosterin  tai muiden toimijoiden tuottamia palveluita, joiden saamisen edellytyksiä selvitetään perheen kanssa.

Näitä palveluja ovat muun muassa:

 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Kasvatus- ja perheneuvolan palvelut
 • Perheasianneuvottelukeskuksen palvelut
 • Kriisikeskuksen palvelut
 • Marak-toiminta lähisuhdeväkivaltatilanteissa
 • Tilapäinen tai lyhytaikainen lastenhoitoapu MLL

 

Seuraavat vaiheet

5. Palvelun toteutus

Palvelun toteutus

Lapselle tai perheelle yhdessä sovitusta palvelusta tai muusta tuen muodosta lapsiperheiden sosiaalityöntekijä tekee päätöksen.

Päätökseen kirjataan mistä palvelusta on kyse, mikä palvelun tavoite on sekä päätetään sen kestosta.

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluista tehtävät päätökset ovat aina määräaikaisia ja määräytyvät kunkin perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.

Lomakkeet

Lapsiperheiden sosiaalityössä on käytössä seuraavat vireille tuloon ja palvelutarpeen selvitykseen liittyvät lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Muuta

Lapsiperheiden peruspalveluista lisää Sosterin verkkosivuilta:

Lapsiperheiden kotipalvelut

Tukihenkilö ja -perhetoiminta

Perheoikeudelliset ja lastenvalvojan palvelut

Muualla verkossa

Lastensuojeluinfo (monikielinen verkkopalvelu)

 • Lastensuojelun Keskusliiton tuottama sivusto, joka tarjoaa perustietoa lastensuojelusta Suomessa.
 • Sivusto on luettavissa kurdin, farsin, arabian, somalian, venäjän, ranskan, ruotsin ja englannin sekä selkosuomen kielellä!

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu (THL)

Lastensuojelun käsikirja (sosiaaliportti.fi)