Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus

Takaisin

Asian vireilletulo

Asian vireilletulo

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä

Sosiaalihuollossa asia tulee vireille kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.

Seuraavat vaiheet

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuollon asian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

Arviointitapaamiset toteutetaan varatulla ajalla sosiaalitoimistolla tai kotikäynnin yhteydessä perheen kotona.

Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Niille asiakkaille, joiden lastensuojelun tarvetta ei ole aihetta selvittää, tehdään sosiaalihuoltolain 36 § mukainen palvelutarpeen arviointi (Sosiaalihuoltolaki 36 § (Finlex)).

Lapsi on sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa heti asian vireille tultua. 

Arvion sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Jos asiakkaan tarpeisiin ei voida vastata vain sosiaalihuollon toimin, asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista vastaavan sosiaalihuollon ammattihenkilön, omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän on asiakkaan suostumuksella otettava yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka vastuulle tarvittavien toimien järjestäminen ensisijaisesti kuuluu.

Arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Arvioinnissa sosiaalityöntekijä selvittää ja arvioi palvelujen ja tukitoimien tarvetta. Hän myös arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Selvitys ei ole tekninen toimenpide, vaan luottamuksellisen asiakassuhteen luomista. Se on asiakkaiden kuuntelemista ja heidän osallistamistaan arvioimaan lapsen että omaa tilannettaan.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että asiakkaalle selvitetään ymmärrettävästi.

LAPSILÄHTÖISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI (tehtävä kolmen kuukauden kuluessa)

Arvioidaan:

Lapsen ja perheen kokonaistilannetta sisältäen

Lapsen ja perheen elämäntilanne (vahvuudet ja kehittämistarpeet)

 • Lapsen näkemys (arki ja kasvuympäristöt, suhteet ja turvallisuus, minäkäsitys)
 • Vanhempien/huoltajien näkemys (lapsen terveys, kasvu, kehitys, arki, vanhemmuus, suhteet, vuorovaikutus)
 • Läheisten näkemys
 • Muiden ammattilaisten näkemys ->lausunnot, asiakirjapyynnöt ym.
 • Arviointityöntekijöiden näkemys

Alkutapaaminen:

 • lapsi ja vanhemmat yhdessä
 • ilmoituksen tehneen viranomaisen mukaan kutsuminen
 • käydään läpi sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto, lastensuojeluilmoitus sekä palvelutarpeen arvioinnin prosessi
 • tehdään suunnitelma jatkosta
 • tehdään ratkaisu palvelutarpeen/lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä

Lapsen tapaaminen:

 • työntekijät tapaavat lasta sovitusti koulussa, päiväkodissa, kotona, toimistolla
 • olennaista on lapsen kohtaaminen sekä lapsen kokemusten, mielipiteiden, tunteiden ja toiveiden kuuleminen
 • käytettyjä menetelmiä: verkostokartta, Nalle-kortit, Mun Stoori -kortit, ajankäyttöneliöt yms., joilla selvitetään lapsen verkostoa, arkea ja lapselle näyttäytyvää vanhemmuutta

 

Palvelutarpeen selvityksestä laaditaan aina kirjallinen yhteenveto.

Seuraavat vaiheet

Asiakkuuden suunnittelu

Asiakkuuden suunnittelu

Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus alkaa

 • silloin, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa, että lapsi/perhe tarvitsee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja.

Asiakkuuden alkamisesta on tehdään merkintä lasta koskeviin sosiaalihuollon asiakirjoihin.

Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Asiakassuunnitelma sisältää:

 • asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta;
 • asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä;
 • omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista sekä niiden alkamisajankohdasta ja kestosta;
 •  tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava työntekijä tulevat tapaamaan;
 •  asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista;
 • asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään;
 • arvion asiakkuuden kestosta;
 •  tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen niiden kesken;
 •  suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.

 

Seuraavat vaiheet

Palvelun järjestäminen

Palvelun järjestäminen

Kun sosiaalihuollon tarve on todettu, pohditaan, onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut myönnetään määräajaksi.

Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli osoittautuu, etteivät palvelut riitä, tulee asiakassuunnitelma arvioida ja sopia jatkotoimista.

Seuraavat vaiheet

Palvelun toteutus

Palvelun toteutus

Sosiaalihuollon palvelut toteutetaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Sosiaalihuollon palveluja voivat olla muun muassa seuraavat:

 • sosiaalityö / sosiaaliohjaus
 • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • tuki ja apu lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
 • lapsen taloudellinen tukeminen
 • tukihenkilö tai -perhe
 • perhetyö
 • loma- ja virkistystoiminta
 • muut lasta / perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet. 

   

   

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.

Lomakkeet

Lapsiperheiden sosiaalityössä on käytössä seuraavat vireille tuloon ja palvelutarpeen selvitykseen liittyvät lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Muuta

Lapsiperheiden peruspalveluista lisää Sosterin verkkosivuilta:

Lapsiperheiden kotipalvelut

Tukihenkilö ja -perhetoiminta

Perheoikeudelliset ja lastenvalvojan palvelut