Diabeteksen hoito ja seuranta Lasten ja nuorten yksikössä

Lapsuusiän diabetes on seurausta insuliinierityksen vähenemisestä ja loppumisesta. Insuliininpuutos johtaa verensokeriarvon nousuun. Tavallisimpia oireita ovat lisääntynyt janotus ja virtsaaminen.

Takaisin

Diabetesepäily

Diabetesepäily

Mikäli epäilet lapsen sairastuneen diabetekseen, verensokeriarvo pitää tarkistaa päivystyksenä. Tässä tapauksessa ole yhteydessä:

Ma-pe klo 8-15 Lasten ja nuorten palveluluukkuun puh.  015 527 7000.         Iltaisin ja viikonloppuisin ole yhteydessä Savonlinnan keskussairaalan päivystykseen puh. 015 527 7777

Lisätietoa lasten ja nuorten diabeteksesta saat terveyskylän lastentalosta.

Diabeteksen tavallisimpia oireita ovat :

 • Jano ja lisääntynyt juominen
 • Tihentynyt virtsaamistarve tai kuivaksi oppineen lapsen kastelu
 • Väsymys ja voipuneisuus

Verensokerimittauksen perusteella tehdään arvio jatkohoidon kiireellisyydestä.

 • Mikäli verensokeriarvo  on yli 10,  hoitaja/lääkäri konsultoi lastenlääkäriä päivystyksellisesti
 • Mikäli  verensokeri on 6-10,  hoitaja/lääkäri konsultoi virka-aikana lastenlääkäriä  (Sosteri)

Ohjeita ammattilaiselle:

Lue lisää Diabeteksen käypähoitosuosituksesta.

Seuraavat vaiheet

Diabeteksen toteaminen

Diabeteksen toteaminen

Diabeteksen toteaminen perustuu veren sokeripitoisuuden mittaamiseen.

Kun verensokerin nousu sopii diabetekseen, tehdään lisätutkimuksia, joilla selvitetään mm. kehon kuivuma-aste sekä pitkäaikainen verensokeri ( HbA1c), mistä nähdään, kuinka kauan verensokeri on ollut koholla.

Verikokeina otetaan:

 • PVK
 • CRP
 • Verensokeri
 • vB-Vekaas-L
 • HbA1c
 • OHBUT
 • Krea

Lisäksi hoitaja mittaa verenpaineen, pituuden ja painon sekä pikamittarilla verensokerin ja ketoaineet.

Lääkäri arvioi kuivuma-asteen lapsen perustutkimuksen ja painon muutoksen perusteella. Painoa verrataan kasvukäyrän aikaisempiin tietoihin.

Lisätietoa ammattilaisille Terveysportista.

->Lastentautien päivystyskirja->Endogrinologia->Diabeettisen ketoasidoosin hoito

 

Seuraavat vaiheet

Alkuhoito ja -ohjaus

Alkuhoito ja -ohjaus

Hoidon aloitus voidaan toteuttaa Savonlinnan keskussairaalan päiväosastolla, mikäli lapsen/nuoren alkutilanne on hyvä ja perheessä on ennestään osaamista diabeteksen hoidosta, esim. diabetesta sairastava sisarus.

Muissa tapauksissa hoidon aloitus toteutetaan:

 • ESSOTE (Mikkelin Keskussairaala)
 • EKSOTE (Lappeenrannan keskussairaala)
 • SIUNSOTE (Joensuun keskussairaala)

Diabeteksen alkuhoito toteutetaan lapsen/nuoren voinnin ja laboratoriokokeiden perusteella. Lastenlääkäri arvioi aloitetaanko hoito insuliinihoidolla vai suonensisäisellä nestehoidolla ja insuliinihoidolla.

Alkuohjauksessa opastetaan diabeteksen omahoitoon. Ohjauksessa käydään läpi esimerkiksi hoitovälineet, verensokerin mittaaminen/ verensokerin tavoitearvot, insuliinihoito ja matalan verensokerin ensiapu. Lisäksi annetaan ravitsemusohjausta. On tärkeää, että molemmat vanhemmat osallistuvat alkuohjaukseen lapsen/nuoren kanssa.

Päivähoidon ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä heti lapsen/nuoren sairastumisesta lähtien. Päiväkotien, perhepäivähoidon ja koulujen ohjauksista huolehtii  Savonlinnan Lasten ja nuorten yksikön diabeteshoitaja. Diabeteksen hyvä hoito on moniammatillista yhteistyötä perheen kanssa. Eri työntekijöiden, kuten ravitsemusterapeutin, sosiaalihoitajan, jalkaterapeutin ja psykologin tapaamiset suunnitellaan yksilöllisesti ja aika varataan Lasten ja nuorten yksiköstä.

Ohjeita ammattilaisille Terveysportista.

->Lastentautien päivystyskirja-> Akuuttihoito-> Endogrinologia ->diabeettisen ketoasidoosin hoito

 

 

Seuraavat vaiheet

Seurantakäynnit ja -tutkimukset

Seurantakäynnit ja -tutkimukset

Seurantakäynnit toteutuvat Lasten ja nuorten yksikössä  n. 3 kk välein hoitajan ja lääkärin yhteisvastaanotolla. Seurantakäyntien tarkoituksena on auttaa, tukea ja kannustaa mahdollisimman hyvään omahoitoon ja diabeteksen hyvään hoitotasapainoon sekä ennalta ehkäistä mahdollisia elinmuutoksia. Hyvän hoitotasapainon tavoitteena on HbA1c alle 7% ( alle 53 mmol/mol).

Vastaanottokäyntien sisältö:

 • seurataan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä
 • arvioidaan diabeteksen hoitotasapainoa
 • tiedustellaan lapsen/nuoren vointia/perheen voimavaroja
 • sormenpäänäytteenä verensokeri ja sokeritasapainoa mittaava HbA1c-arvo

Välikäyntejä hoitajalla toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kerran vuodessa seurantakäynnin yhteydessä on ns. vuosikontrolli, jolloin otetaan laboratoriokokeita laajemmin:

 • PVK+T
 • La
 • Na, K ja Krea
 • Ca-ion
 • Kol, Trigly, HDL-Kol ja LDL-Kol
 • TSH ja T4-v
 • GhbA1C
 • Gluc
 • U-alb/krea (jos sairastanut diabetesta 5 vuotta)
 • ALAT

Vuosikontrollien yhteydessä 3 vuoden välein tutkitaan keliakiavasta-aineet: ttgAbA, EMAbA. Silmänpohjakuvaukset  aloitetaan 10-vuoden iästä lähtien 2 vuoden välein, tapauskohtaisesti tiheämmin. Jos lapsi/nuori sairastuu yli 10 vuotiaana, kuvataan silmänpohja diagnoosivaiheessa. Ravitsemusterapeutilla ja jalkaterapeutilla käydään yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäksi voidaan sopia psykologin  ja sosiaalihoitajan tapaamisia, esim. tilanteessa , jolloin sairaus tai sairauden hoitaminen kuormittaa liikaa lasta, nuorta tai perhettä.

Seuraavat vaiheet

Jatkohoitoon siirtyminen

Jatkohoitoon siirtyminen

Diabetesta sairastava nuori siirtyy jatkohoitoon Sosterin sisätautien poliklinikan diabeteshoitajalle tavallisimmin 18 - 20 vuoden iässä. Nuoren siirtyminen aikuispuolen seurantaan suunnitellaan yksilöllisesti, yhdessä nuoren kanssa. Sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät hoitoyhteenvedon, josta ilmenee miten sairaus ja sairauden hoito ovat edenneet. Diabeteshoitaja on yhteydessä jatkohoitoyksikköön ja nuorelle varataan tutustumiskäyntiaika. Samalla varataan aika myös Sosterin sosiaalityöntekijälle.

Tutustumiskäynneillä diabeteshoitaja esittelee poliklinikan tilat ja muut hoitotiimin jäsenet. Lisäksi käydään läpi poliklinikan toimintatapoja ja hoidon periaatteita jatkossa.

Seuraavat vaiheet

 

Diabetesliitto tarjoaa vertaistukea ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille/nuorille ja vanhemmille.

Lisäksi Diabetesliitto järjestää koulutusta  hoitajille ja lääkäreille.

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.