Käytös- tai päihdehäiriöisen alaikäisen nuoren intensiivinen perhehoito (MDFT)

MDFT soveltuu nuorille, joilla on laaja-alaisia ongelmia, kuten oireilua käytösongelmilla ja päihteiden käyttöä. Näillä nuorilla on monia haasteita, eivätkä tavanomaiset auttamiskeinot ole tepsineet.

Takaisin

Mitä tarkoittaa Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT)

Mitä tarkoittaa Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT)

Mitä se on ?

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely on intensiivinen perheterapeuttinen menetelmä käytös- ja päihdehäiriöisten nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. MDFT on näyttöön pohjautuva yhdistelmähoitomalli, jossa yksi työntekijä jalkautuu nuoren ja perheen arkeen.

Kenelle monimuotoinen perheterapia on suunnattu?

MDFT soveltuu nuorille, joilla on laaja-alaisia ongelmia, kuten oireilua käytösongelmilla ja päihteiden käyttöä. Näillä nuorilla on monia haasteita, eivätkä tavanomaiset auttamiskeinot ole tepsineet.

Mitä MDFT:llä tavoitellaan?

Keskeisiä tavoitteita MDFT:ssä ovat nuorten ja vanhempien vuorovaikutuksen muovaaminen rakentavammaksi ja uusien toimintamallien integroiminen perheen käytäntöihin. Tähän päästään tiiviillä ja tavoitteellisella terapeuttisella työskentelyllä, johon otetaan mukaan kaikki nuoren kannalta merkitykselliset henkilöt ja tahot, kuten esimerkiksi koulu, nuorisopsykiatria ja lastensuojelu. MDFT:ssä toimitaan konkreettisella tasolla ja etsitään yhdessä yksilöllisesti toimivia ratkaisuja.

Miten MDFT:ssä työskennellään?

Työskentelymuotoina ovat yksilö-, vanhempi-, perhe- ja verkostotasojen tapaamiset. Nuoren ongelmien syiden ollessa moninaiset, muutos ja työskentely pureutuu kaikille elämänalueille samanaikaisesti. Yksi työntekijä huolehtii työskentelyn etenemisestä, jolloin perheen ei tarvitse olla yhteydessä moneen eri toimijaan.

Kriteerit:

  • 12 - 17,5 vuotiaat nuoret, jotka oireilevat käytöksellä tai päihteidenkäytöllä.
  • Nuoren lähipiirissä on oltava ainakin yksi aikuinen, joka pystyy sitoutumaan hoitoon
  • Intensiivinen hoito kestää noin 6 kuukautta
  • Tapaamisia on usein 2-3 kertaa viikossa, eri kokoonpanoilla

 

Lisätietoja ja hoitoonohjaus :

Sameli Järvisalo                                                                                                                              044 - 417 2839                                                                                      sameli.jarvisalo@sosteri.fi

 

Seuraavat vaiheet

Monimuotoisen oireilun tunnistaminen

Monimuotoisen oireilun tunnistaminen

Monimuotoista perheterapiatyöskentelyä tulee harkita hoitomuodoksi, kun nuoren oireilu käytösongelmilla ja / tai päihteidenkäytöllä on jatkunut useita kuukausia. Nuorella voi esimerkiksi olla merkittävästi poissaoloja koulusta, aggressiivista, vaarallista tai rikollista käyttäytymistä koulussa, kotona tai kodin ulkopuolella. Lisäksi vaikuttaa siltä etteivät tavanomaiset keinot kuten koulun interventiot, lastensuojelun peruspalvelut tai yksilö- ja perhetapaamiset kuraattorin, psykiatrisen työntekijän tai nuorisotyöntekijän ole tuottaneet toivottua tulosta.

MDFT -työryhmä tekee yhteistyötä koulujen ja kouluterveydenhuollon, nuorisotyön, lastensuojelun ja psykiatrian kanssa. Yhteistyötahot voivat lähettää monimuotoisesti oireilevan nuoreen liittyvän huolensa MDFT-työryhmän tiedoksi, ja työryhmä arvioi yhteistyön aloittamisen edellytykset.

Yhteistyötahot lähestyvät MDFT-työryhmää täyttämällä MDFT-arviointikyselyn, jonka perusteella arvioidaan edellytykset MDFT-työskentelylle.

Yhteydenotto ja MDFT-työskentelyn tapauskohtainen arviointi:

Psykologi Sameli Järvisalo, p. 044 417 2839

Seuraavat vaiheet

Monimuotoisen perheterapiatyöskentelyn hoitojakso

Monimuotoisen perheterapiatyöskentelyn hoitojakso

Kun päätös monimuotoisen perheterapian aloittamisesta perheen kanssa on tehty, käynnistetään noin kuuden kuukauden mittainen yhteistyöjakso.

Työskentelyjakso jakautuu kolmeen vaiheeseen, joiden keskimääräinen kesto on 1 - 3 kuukautta per hoitovaihe.

  1. vaiheessa työskentely keskittyy nykytilanteen kartoittamiseen sekä yhteistyösuhteen rakentamiseen perheen kanssa. Vaiheen aikana käydään läpi perheenjäsenten kokemuksia nykytilanteesta sekä arvioidaan yhdessä tilanteeseen johtaneita tekijöitä. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan myös kokonaistavoitteet yhteistyölle.
  2. vaiheessa työskentely keskittyy uusien toimintamallien harjoitteluun ja integroimiseen osaksi perheen arkea ja toimintaa. Lisäksi pyritään lisäämään perheenjäsenten keinoja ja taitoja kohdata ja käsitellä kohtaamiaan ongelmia arjessa ja vuorovaikutustilanteissa. Työskentelyssä painotetaan tilanteesta riippuen vanhemmuuden käytäntöjä, perheen keskinäisiä vuorovaikutuskeinoja ja taitoja, sekä tuetaan perheenjäsenten kasvua heidän omista haasteistaan käsin.
  3. vaiheessa työskentely keskittyy perheen toimintamallien vakiinnuttamiseen sekä tukemaan perheenjäsenten oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä uusien toimintakeinojen käytössä. Perhettä myös valmistellaan yhteistyön päättymiseen, ja terapeutin roolia perheen ongelmanratkaisussa häivytetään.

 

Noin 4-5 kuukauden työskentelyn jälkeen myös arvioidaan yhteistyön päättymisen ajankohtaa, ja sovitaan tarvittaessa yhteistyön jatkamisesta tai sen päättämisestä, jos se poikkeaa alun perin sovitusta ajankohdasta. MDFT -työskentely kuitenkin päätetään viimeistään 7 kuukauden jälkeen.

Seuraavat vaiheet

Monimuotoisen perheterapiatyöskentelyn päättyminen

Monimuotoisen perheterapiatyöskentelyn päättyminen

Sovitun yhteistyöjakson päätyttyä MDFT-terapeutti tekee perheen kanssa arvioin heidän nykyisestä tilanteestaan sekä arvioi perheen kanssa mahdollisten jatkopalvelujen tarpeen. Terapeutti myös koordinoi ja ohjaa perheen tarvittavien palveluiden pariin hyödyntäen tarvittaessa ammatillista verkostoaan.

Yhteistyöjakson päättyessä terapeutti myös arvioi perheen kokemuksia yhteistyöstä ja täyttää perheen kanssa palautekyselyn.

Yhteistyöjakson päätyttyä, perhettä ei enää ohjata monimuotoiseen perheterapiaan tai yhteistyössä olleelle terapeutille, vaan palveluiksi valitaan soveltuvat perus- tai erikoistason palvelut ja palveluntarjoajat.

Palautekysely

Seuraavat vaiheet

Monimuotoisen perheterapian päättyminen ennenaikaisesti

Monimuotoisen perheterapian päättyminen ennenaikaisesti

Kaikissa tapauksissa ei ole mahdollista ehkäistä nuoren sijoittamista tai huostaanottoa, vaan em. toimenpiteisiin joudutaan ryhtymään MDFT-yhteistyöstä huolimatta. Tässä tapauksessa MDFT-tiimi arvioi päätetäänkö yhteistyö tuloksettomana vai onko mielekästä tehdä järjestelyjä, joiden avulla MDFT-työskentelyä jatketaan kotiinpaluun sujuvoittamiseksi tai mahdollistamiseksi.

Joissain tapauksissa yhteistyöjakson aikana voidaan tulla johtopäätökseen, jonka perusteella MDFT-työskentely perheen kanssa ei ole mielekästä, se ei yrityksistä huolimatta tuota vastetta tai se arvioidaan riittämättömäksi suhteessa perheen tarpeisiin tai nuoren tilanteeseen. Tässä tapauksessa voidaan tehdä päätös yhteistyön keskeyttämisestä, jolloin nuori ja perhe ohjataan soveltuviin perus- ja erityistason palveluihin lastensuojelun ja/tai psykiatrian palveluiden osalta.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.