Nuori nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakkaana

Takaisin

Hoidontarpeen havaitseminen

Hoidontarpeen havaitseminen

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle hakeutumiseen tarvitaan lähete.

Tavallisimpia yhteistyökumppaneita ja lähetteen kirjoittajia ovat:

 • Terveyskeskuslääkärit
 • Kouluterveydenhoitajat
 • Terveyskeskuspsykologit
 • Kasvatus- ja perheneuvolat
 • Toiset nuorisopsykiatrian yksiköt

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle voidaan ohjautua myös konsultaation kautta, kun toinen hoito- tai yhteistyötaho toivoo ohjeistusta, neuvoa, lääkitysarviota tai lausuntoa liittyen nuoren tilanteeseen.

Sosterin palveluluukku nuorille

Nuorten mielenterveystalo

Seuraavat vaiheet

Lähetteiden käsittely ja alkuarviointi

Lähetteiden käsittely ja alkuarviointi

Lähetteen saapumisen jälkeen lähete käsitellään moniammatillisessa tiimipalaverissa.

Tiimissä tutustutaan nuoren kokonaistilanteeseen ja arvioidaan hoidon tarvetta ja suunnitellaan  tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Samalla  pyritään myös arvioimaan perhe- ja verkostotapaamisten sekä muiden tukitoimien mahdollisuutta ja tarpeellisuutta. Lisäksi arvioidaan myös onko aiheellista tehdä psykologisia tutkimuksia  tai lisäselvityksiä.

Jos hoito- tai tutkimusjakso nuorisopsykiatrian poliklinikalla nähdään aiheelliseksi alkuarvioinnin perusteella, tiimissä sovitaan kuka jatkaa nuoren tutkimusjaksoa nk. ”case-managerina”.

Case-manager toimii nuoren, perheen ja yhteistyötahojen  yhteyshenkilönä poliklinikan suuntaan ja koordinoi kokonaisuutta hoidon näkökulmasta.

Tiimitapaamisen jälkeen potilaalle lähetetään aika ensimmäiselle tutkimuskäynnille.

Seuraavat vaiheet

Tutkimusjakso ja jatkohoidon tarpeen arviointi

Tutkimusjakso ja jatkohoidon tarpeen arviointi

Tutkimusjaksoon sisältyy tavallisesti 1-5 yksilökäyntiä ja lisäksi vanhempien, perheen tai verkoston tapaamisia tarpeen mukaisesti.  Yksilökäynnit sisältävät haastatteluja, tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä sekä  -suosituksia.

Tutkimusjakson päättävässä tapaamisessa case-manager kokoaa yhteen tutkimustulokset, konsultoi työryhmän jäseniä moniammatillisen tilannekuvan varmistamiseksi ja keskustelee potilaan ja vanhempien kanssa ongelman laadusta ja sen vaikutuksesta nuoruusiänkehitykseen sekä hoidon tarpeesta.

Jatkohoitosuunnitelma laaditaan tutkimusjakson päätteeksi yhdessä potilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Tarkoituksena on muodostaa hoitosuunnitelma, johon kaikki osapuolet ovat valmiit sitoutumaan. Jatkohoitosuunnitelma pyritään toteuttamaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Moniammatillinen tiimi ja case-managerit koordinoivat hoidon kokonaisuutta, myös hoitoon ottamista ja hoidon päättämistä. Hoidon päävastuu on lääkärillä.

Seuraavat vaiheet

Hoitojakso ja väliarviot

Hoitojakso ja väliarviot

Hoitojakso koostuu nuoren hoitotoimenpiteiden kokonaisuudesta, joka on sovitettu vastaamaan nuoren hoidollisia tarpeita. Hoitojakso koostuu pääsääntöisesti seuraavanlaisista osakokonaisuuksista:

 • Tutkimuskäynnit
 • Hoito- ja terapiakäynnit
 • Kriisihoito
 • Verkostojen tapaamiset
 • Perhetapaamiset
 • Vanhempien tukikäynnit

Tiimin jäsenien työnjako:

 • Lääkäri 
  Diagnostiikka
  Lääkitysarviot
  Lääkehoito
  Lausunnointi
 • Psykologi
  Psykologiset tutkimukset
  Psykologinen hoito
  Psykoterapia
  Tukikäynnit
 • Sairaanhoitaja
  Jalkautuva työskentely
  Psykologinen hoito
  Neuropsykiatrinen valmennus
  Tukikäynnit
 • Perheterapeutti
  Perhetapaamiset
  Perheterapia
 • Toimintaterapeutti
  Toimintakykyarviot
  Toimintaterapia
 • Sosiaalityöntekijät
  Sosiaalitoimen palvelut
  Etuudet ja tuet

Lisäksi hoitokokonaisuudessa hyödynnetään tarvittaessa muita erityisammattilaisia, kuten ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja tai muita erityiskoulutettuja terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja yhteistyötahoja.

Hoidon kuluessa nuoren tilannetta arvioidaan säännöllisesti tiimissä tai työparineuvottelussa nuorisopsykiatrin kanssa. Väliarviot ja niiden ajankohdat sovitaan hoitokokouksissa, esimerkiksi tutkimusjakson päättävässä kokouksessa.

Seuraavat vaiheet

Hoidon päättävä hoitokokous

Hoidon päättävä hoitokokous

Hoidon päättyessä case-manager tapaa potilaan ja arvioidaan jatkohoidon tarve. Tarvittaessa selvitetään tarvittava jatkohoitopaikka ja järjestetään potilaalle sinne hoitoyhteys.

Hoidon loppuessa voidaan laatia kirjallinen loppuarvio, joka toimitetaan potilaan luvalla lähetteen laatineelle taholle, tai lähete joka toimitetaan mahdolliseen jatkohoitopaikkaan.

Seuraavat vaiheet

Lomakkeet

Lomakkeet

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.

Tietoja lähettäville tahoille:

Nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetekriteerit

Lähetteen sisältövaatimukset

Muuta

Ota yhteyttä Lasten ja nuorten palveluluukkuun sähköisesti tai soita p. 015 527 7000, kun tarvitset hoitoa, apua tai palveluja. Luukusta asiasi hoidetaan eteenpäin, myös ajanvaraus. Ota yhteyttä myös sairastapauksissa. Jos kyseessä on ensiapuasia, soita 112.

Sosterin palveluluukku nuorille

Nuorten mielenterveystalosta löydät ohjeita erilaisiin tilanteisiin sekä ohjeita esimerkiksi siitä, kuinka mielenterveyttä voi vahvistaa, mistä apua saa ja milloin sitä kannattaa pyytää.

Nuorten mielenterveystalo

Seuraavasta linkistä pääset tutustumaan erilaisiin keinoihin  vahvistaa omaa mielenterveyttä

Nuorten mielenterveystalon ohjeita hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen

Seuraavasta linkistä löydät vinkkejä keinoista auttaa itseä tai löytää auttajia eri paikoista

Kenelle voin jutella ja kuinka voin auttaa itseäni?

Seuraavasta linkistä löydät testin, jonka avulla voit selvittää antavatko sinua vaivaavat asiat tai oireet aihetta pyytää tilanteeseesi apua. Saman testin päätteeksi löydät myös yhteystiedot apua antavaan tahoon.

Mikä minua vaivaa ja mistä saan apua? – Testi