Palliatiivinen hoito

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan.

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai -päiville. Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaiken ikäisille ilman diagnoosirajausta.

Takaisin

Hoitoon ohjautuminen

Hoitoon ohjautuminen

Kun etenevän sairauden hoitoon ei ole enää keinoja, sairautta hoitava lääkäri tekee potilaan kanssa keskustellen oireenmukaisen hoitolinjauksen ja siirtää hoitovastuun palliatiiviselle vastaanotolle.  Palliatiivinen vastaanotto voi toimia rinnalla jo jarruttavien hoitojen aikana. Pyrimme noudattamaan ns. 'Saattaen vaihdettava'- periaatetta, jolla varmistetaan hoidon jatkuvuus. Annamme myös konsultaatioapua Sosterin eri yksiköille  ja ympäristökunnille.

Saatuamme tiedon potilaasta, arvioimme, mikä olisi oikea taho hoitamaan potilasta; jaksaako hän tulla vastaanotolle vai tekeekö lääkäri kotikäynnin.  Joskus potilas siirtyy suoraan palliatiiviseen osastohoitoon. Potilaan ollessa tehostetussa palveluasumisessa, hoito voidaan toteutuaa loppuun asti omassa yksikössä ja tarvittaessa kotisairaala antaa tukea loppuvaiheen hoidossa.

Palliatiivinen vastaanotto toimii Savonlinnan pääterveysaseman 3.kerroksessa. Puh: 044 417 3582, soittoaika ma-pe klo 9-13

Henkistä ja hengellistä tukea on mahdollista saada sairaalapapilta. Puh. 044 417 3285, virka-aikana

Keskustelu- ja vertaistukea voit saada Saimaan Syöpäyhdistykseltä. Puh: 040 767 4033 (maksuton palvelu eikä vaadi jäsenyyttä), sähköposti: saimaa@sasy.fi

Ammattilainen

Lääkäri tekee potilaan ja mahdollisesti omaisien kanssa keskustellen oireenmukaisen hoitolinjauksen (Z51.5 Palliatiivinen hoito) ja kirjaa käydyn keskustelun potilasasiakirjoihin. Myös mahdollisesti keskustellut hoidon rajaukset kirjataan. Hoitovastuu siirretään sisäisellä palautteella palliatiiviselle vastaanotolle.

Seuraavat vaiheet

Hoito vastaanotolla

Hoito vastaanotolla

Palliatiivinen vastaanotto sijaitsee Savonlinnan pääterveysasemalla 3. kerroksessa, jonne on esteetön pääsy. Vastaanoton sairaanhoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen pian tiedon tästä saatuaan. Ensikäynti lääkärin vastaanotolle varataan mahdollisimman pian. Jatkoseuranta toteutetaan yleensä puhelinkontrollein, vastaanotot sovitaan potilaan tarpeen ja voinnin mukaan.

Vastaanotolla kartoitetaan potilaan oireita, jaksamista, kotona selviytymistä ja mahdollisten sosiaalisten tukien tarvetta, kuten kotihoitoa. Henkistä ja hengellistä tukea antaa sairaalapappi hyvin matalalla kynnyksellä, joko sairaalan osastolla tai potilaan/läheisen kotona.  Saimaan Syöpäyhdistyksen tukea on tarjolla niin potilaille kuin hänen läheisillekin. Oireiden arvioinnissa ja seurannassa hyödynnetään ESAS-lomaketta.

Potilasta rohkaistaan tuomaan esille toiveita omaan hoitoonsa liittyen. Toiveet voi ilmaista hoitotahdossa, jonka avulla ilmaistaan erityistoiveet ja mahdolliset kieltäytymiset hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdon voi ilmaista joko suullisesti vastaanottokäynneillä, vapaamuotoisesti tai valmiilla lomakkeella. Hoitotahto kirjataan potilasasiakirjoihin. Sen voi tehdä myös sähköisesti omakannassa

Tietoa hoitotahdosta (Sosteri)

Myös omaisten jaksaminen on tärkeää ja siksi myös potilaan omaiset ovat tervetulleita mukaan vastaanottokäynneille. Hoidossa pyritään ennakoimaan tulevaa avuntarvetta ja tehdään yhdessä potilaan tarpeista lähtien ennakoiva hoitosuunnitelma elämän loppuvaihetta varten. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti, tiimiin kuuluvat vastaanoton lisäksi kotisairaala, sairaalapastori, psykiatrinen sairaanhoitaja, tukiosasto,  fysioterapeutti sekä sosiaalityöntekijä.  Saimaan Syöpäyhdistyksen kautta on mahdollista saada vertaistukea sekä tukihenkilö sekä potilaalle että läheiselle.

Palliatiivinen vastaanotto on perusterveydenhuollon toimintaa, jolloin potilasmaksut määräytyvät sen mukaan.

Palliatiivisen vastaanoton sairaanhoitaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-13 välisenä aikana numerosta 044-417 3582 .

Anna palautetta palliatiivisen hoidon toteutuksesta hoidon alkuvaiheesta tämän linkin kautta.

Seuraavat vaiheet

Hoito kotona

Hoito kotona

Valtaosalla potilaista on toiveena pystyä asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Palliatiivinen hoito kotona tarkoittaa kivun ja muiden oireiden lievittämistä, potilaan ja läheisten henkistä tukemista sekä potilaan selviytymisen turvaamista omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Erityisesti oireenmukaista hoitoa kotona tukee Kotisairaala tehosa, joka voi lääkitä vaativiakin oireita potilaan kotona. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan ”saattaen vaihtaen” palliatiiviselta vastaanotolta potilaan voinnin hiipuessa ja vastaanottokäyntien käydessä raskaiksi. Tilanteen vaatiessa palliatiivinen hoito voi alkaa suoraan kotisairaalan avulla. Kotisairaalan sairaanhoitaja tekee hoitosuhteen alussa tutustumis- ja arviointikäynnin potilaan kotiin, jolloin omaisen olisi hyvä olla läsnä. Kotikäynnit tai soittokontaktit sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Myös lääkärin kotikäynnit ovat normaali osa toimintaa.

Saattohoito kotona

Kotisaattohoidon toteutumisen edellytyksenä on aina potilaan oma toive ja edellyttää usein läheisen läsnäoloa. Potilaan ja omaisten toivoessa kotisaattohoitoa, tuemme hoitoa kotiin elämän loppuun saakka. Mikäli kotona hoito tilanteen vaikeutuessa ei ole toiveena tai ei onnistu, potilaille mahdollistetaan portaaton siirtyminen saattohoito-osastolle nk. lupapaikkamenettelyllä. Kotona hoidettaessa ja lupapaikkatilanteessa kotiin toimitetaan PALHOI-kansio, jossa on mm ajankohtaiset lääkitystiedot ja toimintaohjeita. Kansion on hyvä olla kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla ja potilaan ja omaisten on hyvä tutustua siihen.  Kotisairaala toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7-21. Ensihoito ja kotihoidon yöpartio vastaavat kotisairaalan potilaiden yöaikaisesta hoidosta.

Sosteri järjestää kotona selviytymisen tueksi monia palveluja. Säännöllinen kotihoito tukee arjessa selviämistä, auttaa esimerkiksi perushoidossa ja lääkehuollossa. Saimaan syöpäyhdistykseltä saa myös erilaisia palveluja kotona jaksamisen tueksi. Hoitotarvikejakelun kautta on mahdollista saada päivittäisen hoidon tueksi hoitotarvikkeita.

Kotona pärjäämisen ja liikkumisen tueksi on saatavilla erilaisia apuvälineitä. Kotikuntoutus voi tehdä arvion apuvälinetarpeesta ja esim. turvallisuutta ja liikkumista varmentavista kodinmuutostöistä.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tukevat kotona selviytymistä neuvomalla esim. etuus- ja omaishoidon tuen asioissa.

Sairaalapastori ja Saimaan Syöpäyhdistyksen tukihenkilöt tekevät myös kotikäyntejä.

Kotisairaala Tehosan puhelinnumero on 044 417 2877.

Palliatiivisen hoidon esite on valmisteilla ja linkki tulee pian tähän.

Anna palautetta palliatiivisen hoidon toteutuksesta kotona tämän linkin kautta.

Seuraavat vaiheet

Hoito osastolla

Hoito osastolla

Palliatiivisten ja saattohoitopotilaitten lupapaikat ja hoito Savonlinnassa on pääosin keskitetty terveyskeskuksen kuntoutusosasto 2:n palliatiiviseen moduuliin. Mikäli hoito on alkanut muulla terveyskeskuksen osastolla tai erikoissairaanhoidossa, eikä potilaan siirto saattohoito-osastolle järjesty tai ole tarkoituksenmukaista, rauhalliset saattohoito-olosuhteet ja hoito pyritään järjestämään kyseisellä osastolla.  Rantasalmella ja Sulkavalla hoito pyritään järjestämään omalla terveyskeskuksen osastolla. Enonkoskella lupapaikka ja saattohoitoa on toteutettu potilaan ja omaisten niin halutessa palvelutalo Koskenhelmessä, jossa kotisairaala lääkäreineen tarvittaessa tukee vaativampaa lääkehoitoa. Tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti asuvat potilaat pyritään hoitamaan elämän loppuun saakka omissa yksiköissään, jonne kotisairaala tehosa tarvittaessa antaa apua vaativamman lääkehoidon tarpeissa.

Palveluasuminen ja vanhainkodit

Savonlinnan palliatiivisessa moduulissa terveyskeskuksen os 2:lla potilaspaikkoja on 11, joista viisi on yhden hengen huoneissa ja 6 kahden hengen huoneissa. Omaisten läsnäolo potilaan luona etenkin saattohoitovaiheessa on mahdollista kaikkina vuorokaudenaikoina. Hoito on moniammatillista ja siihen osallistuvat potilaan tarpeiden mukaan hoitajien ja lääkärin lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti ja sairaalapappi. Osastolla vierailee säännöllisesti vapaaehtoistyöntekijöitä virkistystoiminnan puitteissa ja Saimaan Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta on säännöllistä. Palliatiivisen osastohoidon jakso voi olla lyhyt ja ennalta suunniteltu, esim. oirehoidon tehostamiseksi, omaisen levon vuoksi tai toimenpiteen, kuten askites-nesteen poisto. Myös pitempiaikaisilta jaksoilta kotiutuminen ja kotilomat pyritään mahdollistamaan.

Osaston palliatiivisen hoidon esite

Terveyskeskusten yhteystiedot:

Savonlinnan terveyskeskus, kuntoutusosasto 2, hoitajat  044 4172203 (palliatiivinen moduuli) tai 044 417 2202

Rantasalmen terveysasema, vuodeosasto, Hoitajat 044 417 2600

Sulkavan terveysasema, vuodeosasto, hoitajat 015 5277166 tai 044 417 2052

Sairaalapastori, puh. 044 417 3285

Anna palautetta palliatiivisen hoidon loppuvaiheesta tämän linkin kautta.

 

Seuraavat vaiheet

Hoidon päättyessä

Hoidon päättyessä

Hoitojakso palliatiivisella osastolla voi päättyä potilaan kotiutumiseen, mutta usein etenevien tautien kyseessä ollen jakso päättyy potilaan kuolemaan.  Jos omaiset eivät kuoleman hetkellä ole paikalla, tieto kuolemasta ilmoitetaan potilastietoihin lähimmäksi merkitylle omaiselle, ellei muusta ole sovittu. Tämän omaisen toivotaan tiedottavan kuolemasta muille omaisille.  Suunnitellun kotisaattohoidon päättyessä kuolemaan, yhteydenotto kotisairaalaan riittää, yhteydenottoa poliisiin tai pelastuslaitokseen ei tarvita.

Tarkemmin kuolemasyyn selvittämisestä ja kuolintodistuksesta tästä linkistä.

Koska kuoleman lähellä suullisesti annettuja ohjeita on vaikea painaa mieleen, voit tulostaa tiedotteen kotikuolemaan liittyen tästä linkistä:  Potilaan kuollessa kotona

Läheisen kuoltua on normaalia tuntea surua ja ahdistusta. Surun käsittely yksin tai puhumalla läheisten kanssa on joskus riittämätöntä. Vaikeasta ajasta selviytymistä tukevat mm seuraavat tahot:

Seurakuntien yhteystiedot:

Palautekysely

Hoitoa kehittääksemme meille on tärkeää saada palautetta hoidon toteutumisesta sen eri vaiheissa. Pyydämme potilaita ja omaisia vastaamaan kyselyihin, jotka kattavat hoidon alkuvaiheen, hoidon kotona sekä hoidon loppuvaiheen palliatiivisella osastolla terveyskeskuksen osasto 2:lla. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ellet halua, että sinuun otetaan yhteyttä. Tässä tapauksessa jätä yhteystietosi kyselyn loppuun.

Seuraavat vaiheet

 

Palliatiivinen talo (Terveyskylä)

Kuolevan potilaan oireiden hoito (Käypä hoito-suositus)

Saimaan Syöpäyhdistys (saimaa@sasy.fi)

Seurakuntien yhteystietoja:

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoidosta seuraavien linkkien kautta:

Palaute hoidon alkuvaiheesta

Palaute hoidosta kotona

Palaute hoidon loppuvaiheesta