Palliatiivinen hoito

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan.

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai -päiville. Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaiken ikäisille ilman diagnoosirajausta.

Takaisin

Hoitoon ohjautuminen

Hoitoon ohjautuminen

Kun etenevän sairauden hoitoon ei ole enää keinoja, sairautta hoitava lääkäri tekee potilaan kanssa keskustellen oireenmukaisen hoitolinjauksen ja siirtää hoitovastuun palliatiiviselle vastaanotolle.  Palliatiivinen vastaanotto voi toimia rinnalla jo jarruttavien hoitojen aikana. Pyrimme noudattamaan ns. 'Saattaen vaihdettava'- periaatetta, jolla varmistetaan hoidon jatkuvuus. Annamme myös konsultaatioapua Sosterin eri yksiköille  ja ympäristökunnille.

Saatuamme tiedon potilaasta, arvioimme, mikä olisi oikea taho hoitamaan potilasta; jaksaako hän tulla vastaanotolle vai tekeekö lääkäri kotikäynnin.  Joskus potilas siirtyy suoraan palliatiiviseen osastohoitoon. Potilaan ollessa tehostetussa palveluasumisessa, hoito voidaan toteuttaa loppuun asti omassa yksikössä ja tarvittaessa kotisairaala antaa tukea loppuvaiheen hoidossa.

Palliatiivinen vastaanotto toimii Palliatiivisessa keskuksessa, Savonlinnan keskussairaalan 2. kerroksessa. Puh: 044 417 3582, soittoaika ma-pe klo 9-13

Palliatiivisen keskuksen esite ja yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä auttaa etuuksien tarkastamisessa ja hakemuksissa. Puh:044 417 3213, virka-aikana

Henkistä ja hengellistä tukea on mahdollista saada sairaalapapilta. Puh. 044 417 3285, virka-aikana

Keskustelu- ja vertaistukea voit saada Saimaan Syöpäyhdistykseltä. Puh: 040 767 4033 (maksuton palvelu eikä vaadi jäsenyyttä), sähköposti: saimaa@sasy.fi

Ammattilainen

Lääkäri tekee potilaan ja mahdollisesti omaisien kanssa keskustellen oireenmukaisen hoitolinjauksen (Z51.5 Palliatiivinen hoito) ja kirjaa käydyn keskustelun potilasasiakirjoihin. Myös mahdollisesti keskustellut hoidon rajaukset kirjataan. Hoitovastuu siirretään sisäisellä palautteella palliatiiviselle vastaanotolle.

Seuraavat vaiheet

Hoito vastaanotolla

Hoito vastaanotolla

Palliatiivinen vastaanotto sijaitsee Palliatiivisessa keskuksessa, Savonlinnan Keskussairaalan 2. kerroksessa, jonne on esteetön pääsy. Palliatiivisen keskuksen muita toimijoita ovat palliatiivinen vuodeosasto sekä kotisairaala. Vastaanoton sairaanhoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen pian tiedon tästä saatuaan. Ensikäynti lääkärin vastaanotolle varataan mahdollisimman pian. Jatkoseuranta toteutetaan yleensä puhelinkontrollein, vastaanotot sovitaan potilaan tarpeen ja voinnin mukaan.

Vastaanotolla kartoitetaan potilaan oireita, jaksamista, kotona selviytymistä ja mahdollisten sosiaalisten tukien tarvetta, kuten kotihoitoa. Henkistä ja hengellistä tukea antaa sairaalapappi hyvin matalalla kynnyksellä, joko sairaalan osastolla tai potilaan/läheisen kotona.  Saimaan Syöpäyhdistyksen tukea on tarjolla niin potilaille kuin hänen läheisillekin. Oireiden arvioinnissa ja seurannassa hyödynnetään ESAS-lomaketta.

Potilasta rohkaistaan tuomaan esille toiveita omaan hoitoonsa liittyen. Toiveet voi ilmaista hoitotahdossa, jonka avulla ilmaistaan erityistoiveet ja mahdolliset kieltäytymiset hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdon voi ilmaista joko suullisesti vastaanottokäynneillä, vapaamuotoisesti tai valmiilla lomakkeella. Hoitotahto kirjataan potilasasiakirjoihin. Sen voi tehdä myös sähköisesti omakannassa

Tietoa hoitotahdosta (Sosteri)

Myös omaisten jaksaminen on tärkeää ja siksi myös potilaan omaiset ovat tervetulleita mukaan vastaanottokäynneille. Hoidossa pyritään ennakoimaan tulevaa avuntarvetta ja tehdään yhdessä potilaan tarpeista lähtien ennakoiva hoitosuunnitelma elämän loppuvaihetta varten. Potilaita hoidetaan moniammatillisesti, tiimiin kuuluvat vastaanoton lisäksi kotisairaala, sairaalapastori, psykiatrinen sairaanhoitaja, tukiosasto,  fysioterapeutti sekä sosiaalityöntekijä.  Saimaan Syöpäyhdistyksen kautta on mahdollista saada vertaistukea sekä tukihenkilö sekä potilaalle että läheiselle.

Palliatiivinen vastaanotto on perusterveydenhuollon toimintaa, jolloin potilasmaksut määräytyvät sen mukaan.

Palliatiivisen keskuksen esite

Palliatiivisen vastaanoton sairaanhoitaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-13 välisenä aikana numerosta 044-417 3582 .

Anna palautetta palliatiivisen hoidon toteutuksesta hoidon alkuvaiheesta tämän linkin kautta.

Seuraavat vaiheet

Hoito kotona

Hoito kotona

Valtaosalla potilaista on toiveena pystyä asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Palliatiivinen hoito kotona tarkoittaa kivun ja muiden oireiden lievittämistä, potilaan ja läheisten henkistä tukemista sekä potilaan selviytymisen turvaamista omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Erityisesti oireenmukaista hoitoa kotona tukee Kotisairaala tehosa, joka voi lääkitä vaativiakin oireita potilaan kotona. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan ”saattaen vaihtaen” palliatiiviselta vastaanotolta potilaan voinnin hiipuessa ja vastaanottokäyntien käydessä raskaiksi. Tilanteen vaatiessa palliatiivinen hoito voi alkaa suoraan kotisairaalan avulla. Kotisairaalan sairaanhoitaja tekee hoitosuhteen alussa tutustumis- ja arviointikäynnin potilaan kotiin, jolloin omaisen olisi hyvä olla läsnä. Kotikäynnit tai soittokontaktit sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Myös lääkärin kotikäynnit ovat normaali osa toimintaa.

Saattohoito kotona

Kotisaattohoidon toteutumisen edellytyksenä on aina potilaan oma toive ja edellyttää usein läheisen läsnäoloa. Potilaan ja omaisten toivoessa kotisaattohoitoa, tuemme hoitoa kotiin elämän loppuun saakka. Mikäli kotona hoito tilanteen vaikeutuessa ei ole toiveena tai ei onnistu, potilaille mahdollistetaan portaaton siirtyminen saattohoito-osastolle nk. lupapaikkamenettelyllä. Kotona hoidettaessa ja lupapaikkatilanteessa kotiin toimitetaan PALHOI-kansio, jossa on mm ajankohtaiset lääkitystiedot ja toimintaohjeita. Kansion on hyvä olla kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla ja potilaan ja omaisten on hyvä tutustua siihen.  Kotisairaala toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7-21. Ensihoito ja kotihoidon yöpartio vastaavat kotisairaalan potilaiden yöaikaisesta hoidosta.

Sosteri järjestää kotona selviytymisen tueksi monia palveluja. Säännöllinen kotihoito tukee arjessa selviämistä, auttaa esimerkiksi perushoidossa ja lääkehuollossa. Saimaan syöpäyhdistykseltä saa myös erilaisia palveluja kotona jaksamisen tueksi. Hoitotarvikejakelun kautta on mahdollista saada päivittäisen hoidon tueksi hoitotarvikkeita.

Kotona pärjäämisen ja liikkumisen tueksi on saatavilla erilaisia apuvälineitä. Kotikuntoutus voi tehdä arvion apuvälinetarpeesta ja esim. turvallisuutta ja liikkumista varmentavista kodinmuutostöistä.

Sosiaalityöntekijä tukee kotona selviytymistä neuvomalla esim. etuisuus- ja omaishoidon tuen asioissa. (puh.044 4173213)

Sairaalapastori ja Saimaan Syöpäyhdistyksen tukihenkilöt tekevät myös kotikäyntejä.

Kotisairaala Tehosan puhelinnumero on 044 417 2877.

Palliatiivisen hoidon esite

Anna palautetta palliatiivisen hoidon toteutuksesta kotona tämän linkin kautta.

Seuraavat vaiheet

Hoito osastolla

Hoito osastolla

Palliatiivinen osasto sijaitsee Palliatiivisessa keskuksessa, Savonlinnan Keskussairaalan 2. kerroksessa. Keskuksen muita toimijoita ovat palliatiivinen vastaanotto sekä kotisairaala.

Palliatiivisella osastolla hoidetaan palliatiivisia, oireenmukaista hoitoa saavia ja saattohoitopotilaita. Potilaspaikkoja on 12. Huoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Pääsääntöisesti potilaat tulevat osastolle sairaalan eri osastoilta tai omasta kodistaan voinnin heikentyessä. Osasto toimii kotiosastona palliatiivisille lupapaikkapotilaille.

Osastomme potilailla on palliatiivinen hoitolinjaus eli heidän sairautensa ei ole enää parannettavissa. Saattohoitomme tavoitteena on arvokas, kivuton ja rauhallinen elämän loppuvaiheen hoito. Lisäksi tuemme  lähestyvässä kuolemassa potilasta sekä hänen läheisiään.

Omaisten läsnäolo potilaan luona etenkin saattohoitovaiheessa on mahdollista kaikkina vuorokaudenaikoina. Palliatiivisen osastohoidon jakso voi olla lyhyt ja ennalta suunniteltu, kuten lääkeannostelijan käytön aloitus. Myös pitempiaikaisilta jaksoilta kotiutuminen ja kotilomat pyritään mahdollistamaan.

Hoito on moniammatillista ja siihen osallistuvat potilaan tarpeiden mukaan hoitajien ja lääkärin lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti ja sairaalapappi. Osastolla vierailee säännöllisesti vapaaehtoistyöntekijöitä virkistystoiminnan puitteissa ja Saimaan Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta on säännöllistä.

Rantasalmella ja Sulkavalla hoito pyritään järjestämään omalla terveyskeskuksen osastolla. Enonkoskella lupapaikka ja saattohoitoa on toteutettu potilaan ja omaisten niin halutessa palvelutalo Koskenhelmessä, jossa kotisairaala lääkäreineen tarvittaessa tukee vaativampaa lääkehoitoa. Tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti asuvat potilaat pyritään hoitamaan elämän loppuun saakka omissa yksiköissään, jonne kotisairaala tehosa tarvittaessa antaa apua vaativamman lääkehoidon tarpeissa.

Osaston hoitajat  puh 044 4172203

Palliatiivisen keskuksen esite ja yhteystiedot

Palveluasuminen ja vanhainkodit

Osaston palliatiivisen hoidon esite

Rantasalmen terveysasema, vuodeosasto, Hoitajat puh 044 417 2600

Sulkavan terveysasema, vuodeosasto, hoitajat puh 015 5277166 tai 044 417 2052

Sosiaalityöntekijä,  puh. 044 4173213

Sairaalapastori, puh. 044 417 3285

Anna palautetta palliatiivisen hoidon loppuvaiheesta tämän linkin kautta.

 

Seuraavat vaiheet

Hoidon päättyessä

Hoidon päättyessä

Hoitojakso palliatiivisella osastolla voi päättyä potilaan kotiutumiseen, mutta usein etenevien tautien kyseessä ollen jakso päättyy potilaan kuolemaan.  Jos omaiset eivät kuoleman hetkellä ole paikalla, tieto kuolemasta ilmoitetaan potilastietoihin lähimmäksi merkitylle omaiselle, ellei muusta ole sovittu. Tämän omaisen toivotaan tiedottavan kuolemasta muille omaisille.  Suunnitellun kotisaattohoidon päättyessä kuolemaan, yhteydenotto kotisairaalaan riittää, yhteydenottoa poliisiin tai pelastuslaitokseen ei tarvita.

Tarkemmin kuolemasyyn selvittämisestä ja kuolintodistuksesta tästä linkistä.

Koska kuoleman lähellä suullisesti annettuja ohjeita on vaikea painaa mieleen, voit tulostaa tiedotteen kotikuolemaan liittyen tästä linkistä:  Potilaan kuollessa kotona

Läheisen kuoltua on normaalia tuntea surua ja ahdistusta. Surun käsittely yksin tai puhumalla läheisten kanssa on joskus riittämätöntä. Vaikeasta ajasta selviytymistä tukevat mm seuraavat tahot:

Seurakuntien yhteystiedot:

Palautekysely

Hoitoa kehittääksemme meille on tärkeää saada palautetta hoidon toteutumisesta sen eri vaiheissa. Pyydämme potilaita ja omaisia vastaamaan kyselyihin, jotka kattavat hoidon alkuvaiheen, hoidon kotona sekä hoidon loppuvaiheen palliatiivisella osastolla. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ellet halua, että sinuun otetaan yhteyttä. Tässä tapauksessa jätä yhteystietosi kyselyn loppuun.

Seuraavat vaiheet

 

Palliatiivinen talo (Terveyskylä)

Kuolevan potilaan oireiden hoito (Käypä hoito-suositus)

Saimaan Syöpäyhdistys (saimaa@sasy.fi)

Seurakuntien yhteystietoja:

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoidosta seuraavien linkkien kautta:

Palaute hoidon alkuvaiheesta

Palaute hoidosta kotona

Palaute hoidon loppuvaiheesta