Skolioosin hoito

Skolioosi tarkoittaa selän vinoutumista. Määritelmä perustuu selän röntgenkuvaukseen, josta myös skolioosin vaikeusaste voidaan määritellä. Tähän hoitopolkuun on kuvattu skolioosin hoitoprosessi Sosterissa sekä omahoito.

Takaisin

Mikä on skolioosi?

Mikä on skolioosi?

Skolioosista puhutaan silloin, kun selkärangan käyristyminen sivusuunnassa ylittää 10° Cobbin menetelmällä röntgenkuvasta mitattuna.

Vastaanottotilanteessa fysioterapeutti tai lääkäri mittaa selän epäsymmetriaa skoliometrillä, jolla saadaan suuntaa antava tulos.

Duodecimin Terveyskirjaston teksti skolioosista

 

 

Seuraavat vaiheet

Seulonta

Seulonta

Skolioosin mahdollista esiintyvyyttä tarkistetaan toistuvasti lapsen kasvuiässä aina syntymästä lähtien opiskeluterveydenhuoltoon. Yleisimmin skolioosi havaitaan kouluterveydenhuollossa.

Lastenneuvolassa lääkäri tarkistaa 4-vuotiaiden ryhdin laajennetussa terveystarkastuksessa. Terveydenhoitaja tarkistaa 5 ja 6 -vuotiaiden ryhdin.

Kouluterveydenhuollossa kaikilta peruskouluikäisiltä tarkistetaan ryhti joka luokkavuosi. Lääkärin tarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokilla.

Toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) ryhti tarkastetaan, jos nuorella on vielä kasvua jäljellä ja /tai aiemmin on todettu ryhtivirhettä, josta löytyy tieto Efficasta. Kasvun päättymisen jälkeenkin on hyvä ohjata nuorta hyvän ryhdin ylläpitoon, jos nuorella on  toispuolisesti kehoa kuormittava harrastus (esim. viulun tai kitaran soitto). Tarkastuksen tekee 1. vuoden opiskelijalle terveydenhoitaja ja 2. vuoden opiskelijalle lääkäri koululla tai asevelvollisuustarkastuksessa niille nuorille, jotka eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan fysioterapeutin vastaanotolle tekemällä pyynnön FYSTER-sivulle potilastietojärjestelmä Efficaan, jos lapsen/nuoren ryhdissä havaitaan

 1. Epäsymmetriaa (havaitaan asiakkaan seistessä suorana sekä kylkikohoumana eteentaivutustestissä)
 2. tai pituuseroa alaraajoissa
 3. tai runsaasti lihaskireyttä kehossa
 4. tai kipuoireita selässä tai alaraajoissa,

Lapsen/nuoren vanhemmat tai nuori itse voi varata sopivan ajan fysioterapeutin vastaanotolle terveyskeskuksen ajanvarauksesta puh. 044 417  2760 tai sähköisesti 

Fysioterapeutti arvioi ryhdin havainnoimalla ja mittaamalla sekä määrittelee jatkoseurannan tiheyden.

Seuraavat vaiheet

Seuranta, hoito ja asiakkaan ohjaus

Seuranta, hoito ja asiakkaan ohjaus

Asiakas

Fysioterapeutin luona asiakkaalle tehdään ryhtitarkastus, arvioidaan lihasvoima ja lihaskireydet. Fysioterapeutti kysyy liikuntaharrastuksista ja ohjaa kotona tapahtuvaan harjoiteluun. Jos ryhdissä havaitaan epäsymmetriaa, mitataan rangan eteentaivutuksessa kylkikohouma skoliometrillä.

 

Skolioosin etenemisen riskitekijöitä

 • Perimä (lähisukulaisten vaikeat skolioosit ovat merkittäviä)
 • Ihon ja sidekudoksen laksiteetti eli poikkeuksellinen venyvyys tai) ja huono lihaskunto
 • Rintarangan kyfoosin suoristuminen ja sitä myötä jäykistyminen, joka altistaa tukevuuden heikkenemiselle (ei pystytä mittaamaan luotettavasti)
 • Voimakas rotaatio näkyy kiertymänä ja epätyypillisenä mittaustuloksena
 • Alkava tai meneillään oleva nopean pituuskasvun vaihe

Seuranta skoliometrimittauksen perusteella

 • 2 - 4° eikä riskitekijöitä -> seuranta vuoden välein
 • 2 - 4° ja riskitekijöitä ->seuranta 6kk välein tai tiheämmin
 • 5 - 6° eikä riskitekijöitä -> seuranta 6kk välein tai tiheämmin
 • 5 - 6° ja riskitekijöitä -> lähete ortopedille
 • ≥ 7°  -> lähete ortopedille

Fysioterapeutti

Tehtäviin kuuluu:

 • haastattelu (liikuntaharrastukset, muu liikunta)
 • ryhtitarkastus
 • skoliometrimittaus alaraajojen pituusero tasattuna
 • lihasvoiman ja -kireyksien arvio
 • kotona tapahtuvan harjoittelun ohjaus

Rintarangan vasemmalle kupera sivukäyryys on epätyypillinen löydös ja sitä on hyvä seurata hieman tarkemmin, mutta siinäkin 7° skoliometrillä mitattuna on rajana jatkotutkimuksiin lähettämiselle.

Fysioterapian jatkokäyntejä varten terapeutti kirjaa asiakkaan kutsuohjelmaan.

Skolioosiohjevihko (Sosteri > asiointi > potilasohjeet)

Seuraavat vaiheet

Alaraajojen pituusero skolioosin syynä?

Alaraajojen pituusero skolioosin syynä?

Asiakas

Selkärangan epäsymmetria voi johtua alaraajojen pituuserosta. Vähäistä alaraajojen pituuseroa, alle 2 cm, esiintyy jopa noin 70 % :lla väestöstä. Alle 1cm pituusero ei vaadi hoitoa.  Lievä 1 - 2 cm pituusero hoidetaan kengän sisälle laitettavalla korotuspohjallisella. Yli 2 cm pituuseron hoitamisesta päättää lasten ortopedi.

 

Ammattilainen

Alaraajojen pituusero suositellaan arvioitavan kliinisesti vähintään kolmella eri tavalla.

 • Pystyasennossa korotuslautojen kera, kehon maamerkkien symmetria
 • Selinmakuulla alaraajat yhdessä, SIAS - malleoli -väli mittanauhalla
 • Istuen (tai selinmakuulla polvet ja lonkat koukussa) reisien ja säärten pituuden vertailu.
  • <1,5 cm fysioterapeutti seuraa tilannetta
  • 1,5 cm tai yli, fysioterapeutti tekee lähetteen ortopedille

Yli 1 cm pituuserossa ohjataan käyttämään korotusta, joka on noin puolet kliinisesti arvioidusta pituuserosta. Seurantakäyntien tiheys arvioidaan pituuskasvun vaiheesta riippuen 3 kk - 1 v.

Seuraavat vaiheet

Skolioosiarvioon ortopedille

Skolioosiarvioon ortopedille

Asiakas

Fysioterapeutti voi tehdä lähetteen suoraan ortopedille, kun skoliometritulos on 7°. Jos jokin riskitekijöistä täytyy, varsinkin perimä, voi lähetteen tehdä jo 5° skoliometrituloksella.

Selkärangan röntgenkuvaus ja jatkohoitosuunnitelman tekeminen tapahtuvat erikoislääkärin määräyksestä ja toimesta.

Ammattilainen

Ohje lähetteen tekemiseen ja kirjaamiseen:

 1. Kirjaa läheteteksti FYSTER-näkymälle ja lisää rinnakkaisnäkymä KIRU.
 2. Käytä otsikkoa Lähete ja FYSTER-yksikön fraasilistalta löytyvää "LAPSET - Skolioosilähete ortopedille" -fraasia.
 3. Kirjaa lähetteeseen (vastaa fraasin sisältöä):
  • Alkuun lause: Lähetetään ortopedin arvioon hoitolinjojen suhteen.
  • Oleelliset tiedot tiivistetysti: lapsen ikä, sukupuoli, muut sairaudet, perimä (skolioosin osalta jos on), skoliometrin lukema ja mahdollinen mittausongelma (jos esim. jäykkyys estää rintarangan kyfoosin suoristumisen). Jos asteluku on alle 7, perustellaan lähete riskitekijöillä uhkana skolioosin etenemiselle.
 4. Tiedota lähetteestä sihteeriä Effica-viestillä, jos siirrät tehtävän hänelle. Sihteeri tekee sisäisen lähetteen kirurgian poliklinikalle. Syyksi kirjataan "Skolioosiarvioon".

 

 

Seuraavat vaiheet

Kehon huolto pituuskasvun aikana

Kehon huolto pituuskasvun aikana

Asiakas

Skolioosin hoidossa lihaskunnon ja -kireyden hoito on tärkeää ja parhaiten se onnistuu monipuolisella liikunnalla. Fysioterapeutti kannustaa liikkumaan ja antaa yksilöllisiä ohjeita voimisteluun ja ryhtiharjoitteisiin. Lisäksi jaetaan yleisiä ohjeita toiminnallisista harjoituksista.

Hyviä ohjeita löytyy myös näistä lähteistä:

Terveyskylän kuntoutumistalo - Skolioosi

Duodecimin terveyskirjasto - Skolioosi

Selkäkanava

Fysioterapeutti

Asiakkaalle laaditaan ortopedin ohjeiden mukaisesti yksilöllinen voimisteluohjelma. Fysioterapeutit kannustavat asiakasta ryhtitarkastusten yhteydessä monipuoliseen liikuntaan. Yleistä ja yksilöllistä potilasohjausmateriaalia hyödynnetään ohjauksissa toiminnallisen ohjauksen lisäksi. Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan ohjattuun ryhmäliikuntaan omatoimisten harjoitteiden lisäksi.

Kuntoutuksen sisältö

 • liikuntaohjaus ja yksilöllisen voimisten ja lihaskuntoa ylläpitävän harjoittelun suunnittelu
 • motivointi omahoitoon
 • ergonomian tarkistaminen yhteistyössä asiakkaan ja kouluterveydenhoitajan kanssa
 • tavoitteena lihaskireyden poisto
 • normaalipainon ylläpitäminen

Terveydenhuolto koulussa

Terveydenhoitajat ja lääkärit motivoivat koululaisia ja opiskelijoita liikkumaan ja pitämään huolta lihaksistostaan. Tarvittaessa puututaan ylipainoon lasten lihavuuden hoitomallin mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja käy luokassa tarkistamassa tarvittaessa pulpettiergonomian ja istumapaikan sekä huolehtii mahdollisuuksien mukaan tarvittavista korjauksista. Myös läksyjen tekemiseen liittyä ergonomiaohjeita pohditaan tarvittaessa.

Seuraavat vaiheet

Jatkoseuranta

Jatkoseuranta

Ortopedin tutkimusten jälkeen lievissä tapauksissa seuranta jatkuu fysioterapeutin toimesta. Vaikean skolioosin hoidossa tarvitaan korsettihoitoa. Korsetti- tai leikkaushoidon tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa tai yliopistollisessa sairaalassa.

Mikäli skolioosiseuranta jatkuu fysioterapeutin toimesta, fysioterapeutti mittaa säännöllisesti skoliometrilla kylkikohouman ja opettaa nuorelle kehonhuollon keinoja (lihaskunto- ja kehon hallintaharjoittelu sekä venyttelyt). Pääsääntöisesti seuranta jatkuu pituuskasvun loppuun saakka.

Jos fysioterapeutin seurannassa skolioosi etenee skoliometrilla mitaten 10°:een, palautetaan asiakas takaisin ortopedin arvioitavaksi, mikäli muunlaista hoitosuunnitelmaa ei ole tehty.

Korsetilla tai operatiivisesti hoidetun asiakkaan jatkokuntoutus - ja seuranta etenee ortopedin ohjeiden mukaisesti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.